วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

จาริกบุญผ้าอาบ วัดป่าภูสังโฆ ครูจารย์วันชัย 6 กค.63
กราบทำวัตร พ่อแม่ครูอาจารย์ ถวายผ้าอาบ/เทียนพรรษา

ครูจารย์วันชัย ภูสังโฆ


ธรรมะโอวาทครูจารย์
ท่านว่าปัจจุบันมีโรคโควิด  ทำให้ข้อวัตรปฏิบัติของพระเปลี่ยนไป  แต่ถึงแม้จะเกือบ 2600 ปี มาแล้วก็ตาม พระธรรมวินัยก็มีบทบัญญัติไว้พร้อม สามารถนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม เช่นถ้าบิณฑบาตรไม่ได้ ก็สามารถเก็บอาหารไว้ทานได้ หรือให้ทางโรงครัวทำอาหารถวายก็ได้ หรือถ้าไม่มีเลยจริงๆก็สามารถทำอาหารฉันเองได้ด้วย แต่พอหมดภาวะนี้ไปก็ต้องกลับมาทำข้อวัตรตามปกติ  จึงเห็นถึงความระเอียดอ่อนของพระธรรมวินัย  พระปัญญาอันหาที่สุดมิได้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเรา เมื่อเห็นเช่นนี้ จึงสามารถสร้างศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์  พระบวรพุทธศาสนานี้ได้อย่างสนิทใจ ขอให้สร้างศรัทธาให้เต็มเปี่ยม และปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนาอย่าได้ขาด  หมั่นทำความดีให้ได้เสมอๆ อย่าปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์

กฏระเบียบของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมนูญที่ละเอียดอ่อนใช้ได้ถึงปัจจุบันเป็น 2500 กว่าปีแล้ว ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็สามารถนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม เป็นบุรุษผู้เดียวที่สามารถคาดการคิดคำนวณได้ด้วยพระปัญญาอันยิ่งในพระธรรมวินัยนี้ ปฏิบัติตามนี้ไป จะรู้สึกว่าอึดอัดอยู่ในกรอบ แต่ผู้อื่นที่ไม่ได้ปฏิบัติตามนี้ ก็จะถูกกิเลสชักพาไป  ผู้ที่ปฏิบัติตามจะปลอดภัยหลุดจากวัฏฏะนี้ไปได้

ไม่มีความคิดเห็น: