วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

โครงการฉลอง30ปีมูลนิธิดวงแก้วในพระสังฆราชูปถัมภ์
โครงการกิจกรรมในวาระ 30ปี มูลนิธิดวงแก้วฯ
โครงการด้านการแพทย์
1.  รพ.สต.ปรังกาสี  (100,000 บาท ขึ้นไปติดชื่อได้)                       1,200,000 บาท                เจ้าภาพตามรายการ 1-3 ติดชื่อให้ที่หน้าห้อง
1)      ห้องตรวจคัดกรองโรค                                       
                              i.       ห้องน้ำ     25000 * 4                                  = 100,000 บาท
                                ห้องน้ำผู้พิการ 35000 บาท *1 ห้อง           =     35,000 บาท
                              ii.      ห้องตรวจรักษา 100,000*3                           =300,000 บาท
2)      อาคารตรวจรักษา ทำหลังคา                                200,000 บาท
2.  รพ.ด่านมะขามเตี้ย    (100,000 บาท ติดชื่อได้)                8,000,000 บาท
                (อาคาร 70 ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต)
          เจ้าภาพตามรายการ 1-5 ติดชื่อให้ที่หน้าห้อง
1)        ห้องประชุม                                                      1,900,000 บาท
2)        ทันตกรรม         150,000*3 =                               450,000 บาท
3)       ห้องน้ำ               30,000*4=                                120,000 บาท
4)       ห้องกายภาพ                                                    1,000,000 บาท
5)       เครื่องเสียง                                                          100,000 บาท
3รพ.วังเจ้า         (100,000 บาท ติดชื่อได้)                               12,000,000 บาท
(อาคาร 70 ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต)
1)            ห้องสามัญ 15 เตียง ชาย                                   1,000,000 บาท
2)            ห้องสามัญ 15 เตียง หญิง                                  1,000,000 บาท
3)            ห้องพิเศษ  (พระ 1/ ช. 2 /ญ. 3) ห้องละ                   500,000 บาท
4)              ห้องน้ำ      (25000 บาท *16 ห้อง)                                           400,000 บาท            
4. หอพระพุทธเมตตา รพ.วังเจ้า                                                                  650,000 บาท
หอพระขนาด 5*5 ม.                                                  450,000 บาท
พระพุทธเมตตา(รวมฐาน)                                            200,000 บาท
5. รพ.สุโขทัย                                                                                                            4,000,000 บาท
อาคารนิติเวช                                                           3,200,000 บาท
ตู้เย็นเก็บศพขนาด 4 ศพ  จำนวน 1 ตู้                               800,000 บาท
6. รพ.สำโรง จ.อุบลฯ –                                                                                   500,000 บาท
 ห้องตรวจรักษาโรค                                                 500,000 บาท
7. หล่อพระพุทธเมตตา มอบให้ หอพระ  รพ.ยางตลาด              200,000 บาท

โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
1. วัชรธรรม                                                                     4,000,000 บาท
(ศาลา 84ปี เจ้าคุณเทพปัญญากวี)  (100,000 บาท ติดชื่อได้)
1)    ศาลาสร้างบารมี                                      2,500,000 บาท
2)    พระประธาน (พระพุทธเมตตา)               200,000 บาท
3)    อาสนะสงฆ์                                100,000 บาท
4)    ระบบไฟ                                            100,000 บาท
5)    เครื่องเสียง                                        100,000 บาท
6)    บูรณะซ่อมแซม วัชรธรรมสถาน             500,000 บาท

2. วัดป่าแก้วบดินทร                                             15-20,000,000 บาท
ต.บ้านนาตง อ.นาตงวัฒนา  จ.สกลนคร  (100,000 บาท ติดชื่อได้)
1)   ที่ดิน                                             5,000,000 บาท
2)  ห้องน้ำรวม (ญ.3/ช.3)  25,000*6=        150,000 บาท
3)  กุฏิ 3 หลัง               150,000*3=          450,000 บาท
4)  โรงครัว/โรงอาหาร                           2,500,000 บาท
5)  ศาลาอเนกประสงค์                            3,500,000 บาท
6)  ปรับแต่งสถานที่ ทำถนน                    1,000,000 บาท
7)  ระบบไฟฟ้าทั้งวัด                                   700,000 บาท
8)  ระบบประปาในวัด                               500,000 บาท

3. จัดซื้อที่ดินติดวัดป่าบัวแก้ว ไร่ละ 150,000 *5 ไร่                 750,000 บาท
4. ทริปผ้าอาบ                                                 200,000 บาท
5. ทริปผ้าจำนำพรรษา                                      100,000 บาท
6. ทัวร์จาริกบุญอินเดีย      60000*20  =           1,200,000 บาท
7. ทัวร์กฐิน                                                             200,000 บาท
8. จัดอบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน                 1,000,000 บาท
9. ทำบุญปีใหม่วัชรธรรม                                   200,000 บาท
10.     ปรับปรุงเสนาสนะวัชรธรรมสถาน                500,000 บาท
11.     จัดทำวิดีโอเผยแผ่พระธรรมเทศนา              200,000 บาท
12.     ศาลาทำบุญวัดป่าโนนน้ำผึ้ง                       100,000 บาท
13.     จัดทำหนังสือธรรมะ                                  300,000 บาท
โครงการส่งเสริมการศึกษา
14.     อาคารเรียนโรงเรียนบ้านหินแหลม              1,500,000 บาท
15.     อุปกรณ์การเรียนโรงเรียนบ้านหินแหลม       300,000 บาท
16.     หอพระ รร.บ้านนามกุย+ปรับแต่งสถานที่      100,000บาท     
17.     ทุนการศึกษาเด็กนักเรียน                          100,000 บาท
18.     ทุนดูงานสำหรับคุณครู                              100,000 บาท
19.     มอบของปีใหม่นักเรียน                             100,000 บาท
โครงการสาธารณะกุศล
20.     ธนาคารเครื่องมือแพทย์                            500,000 บาท
21.     MP3 บทสวดมนต์ให้คนไข้ติดเตียง             100,000 บาท
22.     ตู้(อาหารปันรัก)กับข้าวหน้าบ้าน                   100,000 บาท
23.     เลี้ยงปีใหม่บ้านบางปะกง                           25,000 บาท
24.     โรงทาน รพ.ห้วยพลู                                 100,000 บาท
25.     มอบของปีใหม่ชาวบ้าน                             100,000 บาท