วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Openning Ceremony of Wat Thai Rattanaprateep Budapest 11Jun16พิธีเปิดวัดไทยรัตนประทีป บูดาเปสต์ ฮังการี 11มิย.59

พระอจ.บญมีเมตตาไปเป็นประธานเปิดและแสดงธรรมบรรยายในวันเปิดและที่วัดไทยญาณสังวร เวียนนา และวิทยาลัยธรรมะเกท ในโครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19 แห่งราชอาณาจักรสยามประเทศ