วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

จาริกบุญผ้าอาบ วัดป่าไชยวาน ลป.สมหมาย 5 กค.63
กราบทำวัตร พ่อแม่ครูอาจารย์ ถวายผ้าอาบ/เทียนพรรษา
 ลป.สมหมาย

เรามากราบทำวัตรท่านหลังที่ท่านเสร็จอุโบสถ สามัคคีพอดี 
จึงไม่มีเวลารับฟังธรรมโอวาทมากนัก
แต่ท่านก็ยังคงเมตตาคณะเรา โดยให้ธรรมะสั้นๆ
แต่ก็เป็นหลักในการพิจารณา ภาวนา 
สำหรับพวกเราได้ตลอดไป

ธรรมะโอวาท ลป.สมหมาย
"พุทโธ"

นอกจากจะตั้งตนเป็นชาวพุทธที่ดี คือตั้งมั้นอยู่ใน ทาน ในศีล แล้ว พวกเรายังต้องหมั่นภาวนาด้วย  ท่านว่า ครูบาอาจารย์สอนให้เราภาวนา พุทโธ ๆๆ
ท่านให้เคร็ดวิชากำกับการภาวนาพุทโธอีก ได้แก่
เมื่อภาวนา พุทโธ จนขิตใจสงบแล้ว  ก็ให้พิจารณา
ไม่มาธรรมใดที่เข้ามาสัมผัสเรา ( ทาง ตาหู-จมูก-ลิ้น-กาย-ใจ) ท่านก็ให้พิจารณา ธรรม นั้นๆ ให้เป็น  
**อนิจจัง**ทุกขัง**อนัตตา**
ทุกๆธรรมไม่ว่าหมวดใด สิ่งใด ก็ให้หมั่นพิจารณาลงไปใน ไตรลักษณ์นี้ หมั่นทำบ่อยๆ ทำทุกๆขณะที่มีสติระลึกได้ จนจิตยอมรับ เมื่อจิตยอมรับแล้ว การหลงในกายในใจของเราก็จะลดน้อยลง เมื่อความยึดมั่นในอุปทาน-ขันธ์ทั้งห้าน้องลง  
ใจเราก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นๆ ทุกข์ก็จะลดน้อยลง

และนี่คือ
เคร็ดวิชาจากจอมปราชญ์

ไม่มีความคิดเห็น: