วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565

จม.ถึงผู้ทำผิดระเบียบ วัชรธรรมสถาน

 เรียนมาเพื่อโปรดทราบ

😥😥😥
ในการอบรมครั้งแรก มีผู้สมัครอบรมมาสองท่านที่ไม่มาเข้าอบรมและไม่แจ้งให้ทางวัชรธรรมทราบจึงขอส่งจม.ถึงท่านด้วยความเสียใจครับ

จม.ถึงผู้ทำผิดระเบียบ
เรียนท่านผู้สมัคร ที่กระทำผิดระเบียบ
ท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีการสมัครผิดระเบียบในการสมัครที่วัชรธรรมสถานในการสมัครที่ท่านได้ยืนยันมาในระบบการสมัคร เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนั้นๆแล้ว แต่ท่านหรือบุคคลที่ท่านสมัครให้ มิได้ไปเข้าอบรม ในหลักสูตรนั้นๆโดยมิได้สละสิทธิ์หลังยืนยันตามระเบียบด้วยสาเหตุนี้ทำให้มีผู้สมัครจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนั้นๆได้ เพราะท่านได้ปิดกั้นเขาเหล่านั้นไว้ ซึ่งถ้าท่านแจ้งสละสิทธิ์มา เราก็สามารถให้ผู้สมัครสำรองเข้ารับการอบรมแทนท่านได้ แต่ท่านมิได้กระทำเช่นนั้น
ทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว จึงได้ส่งเมลนี้ถึงท่าน เพื่อเรียนให้ท่านทราบถึงผล ในสิ่งที่ท่านได้กระทำลงไป และขอให้กรุณาไม่ทำเช่นนี้อีก และกรุณาบอกเพื่อนๆของท่านให้ปฏิบัติตามระเบียบของวัชรธรรมสถานด้วย เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครท่านอื่นๆ จะได้มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมและปฏิบัติธรรม เพื่อความเจริญถาวรของพระพุทธศาสนา และก่อให้เกิดความสุขในใจของเขาเหล่านั้น สิ่งที่เรามุ่งหวังคือความสุขของสังคมในส่วนร่วม จากการที่พวกเรามีธรรมประจำใจและมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม รู้ค่าที่จะทดแทนคุณของแผ่นดิน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
คณะกรรมการทุกท่านรู้สึกเสียใจในการอำนวยความสะดวกให้กับท่านได้ไม่ดีเท่าที่ควร และปัจจุบันเราไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำในการรับสมัครของวัชรธรรม รวมทั้งกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิฯ แต่ก็มีหลายท่านที่สละเวลามาเป็นอาสาสมัครช่วยงานต่างๆซึ่งรวมทั้งการรับสมัครอบรมด้วย การที่เราจำเป็นต้องใช้ระบบลงทะเบียบผ่านเนตก็เพราะเป็นระบบที่ดีที่สุดที่เราทำได้ในขณะนี้ พวกเราจึงกราบขออภัยท่านมา ณ โอกาสนี้

ไม่มีความคิดเห็น: