วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

องค์ประกอบของ พระบรมธาตุเจดีย์ “ญาณสังวรานุสรณ์”


องค์ประกอบของ พระบรมธาตุเจดีย์ “ญาณสังวรานุสรณ์”

องค์ประกอบ
พระบรมธาตุเจดีย์ “ญาณสังวรานุสรณ์”
1.ฉัตร เป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศ 
2.ยอดเจดีย์-หยาดน้ำค้าง–พระเกตุดอกบัวตูม- 
หมายถึงรัตนะตรัย
3.ปลียอด ชี้ขึ้นฟ้า เส้นทางสู่พระนิพพาน
4.ปล้องไฉน เปรียบเสมือนตัวฉัตร
5.ก้านฉัตร เป็นก้านของฉัตร
6.บัลลังก์ แสดงถึงวรรณะกษัตริย์
7.องค์ระฆัง หรือ เรือนธาตุ บรรจุพระพุทธรูป
หรือพระบรมสารีริกธาตุ
8.บัวปากระฆัง เป็นฐานบัวบนฐานระฆัง
9.ฐานปัทม์ หรือฐานบัว (ปทุม)
แปดแฉก/กลีบ แสดงถึงดอกบัว
ที่รองรับพระพุทธเจ้าในทุกอิริยาบถของพระพุทธองค์ และความหมายใน
พระธรรมคือ อริยมรรคมีองค์แปด-เส้นทางสู่การพ้นทุกข์
มีประตูทางเข้าเจดีย์หมายถึง ทางเดินเข้าสู่การพ้น/ดับทุกข์
ประตูทั้งสี่ หมายถึง อริยสัจสี่ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรจ มรรค
10.ซุ้มทั้งสี่รอบองค์เจดีย์ –
พรหมวิหารธรรม –เมตตา,กรุณา,มุทิตา,อุเบกขา
11.เสากลางองค์พระเจดีย์ทั้งสี่-มหาสติปัฏฐานสี่-
ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสติ-กาย เวทนา จิต ธรรม


ร่าง กำหนดการพิธีกฐินและยกยอดพระบรมธาตุเจดีย์ ณ วัดป่าบัวแก้วฯ 21-25 ต.ค.59                                                                   สำหรับอาสาสมัคร
21 ต.ค. 2559  ตั้งเต็นท์- ฝั่งวัดและฝั่งเจดีย์
18.00น          ซื้อดอกไม้ ปากคลองตลาด บัว/กล้วยไม้/เครื่องบวงสรวง
                        เสร็จแล้วเดินทางเข้าวัดป่าบัวแก้วฯ
22 ต.ค. 2559  จับระบายผ้า – ประดับดอกไม้ ต้นไม้
07.30น.         ถวายจังหัน
08.00น.         รับศีลแปด/ห้า สำหรับผู้มาปฏิบัติ ภาวนา
09.00น.         1          จัดระบายผ้า 1.รอบองค์เจดีย์4ระดับ+หัวเสา24ต้น
                             2.โต๊ะพิธี สามตัว        3.โต๊ะสมเด็จพระสังฆราชฯ+เสา(ดิ้นทอง)
                             4.เต็นท์พิธี      (2)สำหรับพิธีสงฆ์  (2)สำหรับแขกฆราวาส
                             5.กระเช้าอัญเชิญยอดเจดีย์และพระธาตุ        6.ซุ้มรอบเจดีย์ทั้งสี่
                   2.         จัดต้นไม้รอบโคนเสารอบเจดีย์24ต้น+ ซุ้มรอบเจดีย์ซุ้มละ4ต้น
                                    และ เต็นท์พิธีทั้งสี่  (4*4)   +/-  ป้ายเจดีย์หน้าบัยไดทางขึ้นเจดีย์
                   3.         ปักธงทางเข้าวัด หน้าวัดและทางขึ้นเจดีย์
                   4.         เตรียมเต็นท์ โรงทาน  - จุดบริการน้ำ
                   5.         จัดบริเวณวัดรับพิธีกฐิน-เหมือนทุกปี ที่ศาลาใหญ่ และบริเวณใส่บาตรหน้าศาลา
                   6.       ทำความสะอาดห้องน้ำ ทางเดิน อาคารและบริเวณวัด+เจดีย์
                    7.         จัดทำที่ใส่ขยะ บริเวณ วัด และเจดีย์
                        8.         เปิดโรงทานให้ผู้มาช่วยงาน
19.00น.         สวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งภาวนา
23 ต.ค. 2559  จัดดอกไม้- เครื่องบวงสรวง –เครื่องบูชาพระบรมธาตุ
-ตรวจสอบอุปกรณ์อัญเชิญพระธาตุ – ตรวจสอบงานทั้งหมด
04.00น.         สวดมนต์ทำวัตรเช้า-นั่งภาวนา
07.00น.         ถวายจังหัน
09.00น.         1.       จัดดอกไม้ประดับตามโคนเสาทั้ง60ต้น
                   2.       จัดดอกไม้ที่โต๊ะพิธี – รูปสมเด็จ – เต็นท์พิธี –กระเช้าอัญเชิญพระธาตุฯ
                             โต๊ะหมู่บูชาที่เจดีย์ 2แห่ง และหน้าพระประธานศาลาใหญ่
+หน้ารูปองค์หลวงตาพระมหาบัวฯ
                   3.       เตรียมของปัจจัยไทยธรรม-ของที่ระลึกผู้มีอุปการคุณ-ผู้ร่วมงาน
                   4.       ตรวจสอบบริวารกฐินและผ้าพระกฐินให้พร้อม+คำกล่าวถวายผ้ากฐิน
                   5.       เตรียมของมอบให้ชาวบ้าน บ้านหินแหลม  100ชุด –ข้าวสาร-ผ้าห่ม-เสื้อ
                                    +จับฉลากเพื่อรับมอบพระพุทธรูปไปบูชาที่บ้าน จากพระอาจารย์บุญมีฯ        
กำหนดการพิธีกฐินและยกยอดพระบรมธาตุเจดีย์ ณ วัดป่าบัวแก้วฯ 24ต.ค.59
04.00น.  สวดมนต์ทำวัตรเช้า นั่งภาวนา
07.00น.  ตักบาตรข้าวสุก หน้าศาลาใหญ่
08.00น.  ถวายจังหัน อังคาสพระภิกษุสงฆ์
09.30น.  ถวายผ้าพระกฐิน สามัคคี วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์
10.30น.  ถวายผ้าป่าร่วมกองกฐิน
                                1.ผ้าป่าโครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชฯ
                                2.ผ้าป่าสร้างอาคารเรียน รร.บ้านหินแหลม
                                3.ผ้าป่าสร้างหอพระประธานรพ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
                                4.ผ้าป่าสร้างโรงอาหารโรงครัววัดป่าศรัทธาถวาย จ.อุดรฯ
11.00น.  พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา เสร็จแล้วให้พร
13.00น.  ประธานฯจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
                                ผู้ร่วมพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกัน
13.30น.  พระอาจารย์บุญมีฯและคุณฐาวรา หวั่งหลี ประธานในพิธี บรรจุเครื่องบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
และพระบรมสารีริกธาตุในผอบ-ภาชนะบรรจุ เสร็จแล้วอัญเชิญขึ้นยอดพระบรมธาตุเจดีย์
1.เครื่องบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
2.พระบรมสารีริกธาตุ
3.ยอดพระบรมธาตุเจดีย์-พระเกตุ ดอกบัวตูม
4.พระเบญจปฎลเศวตฉัตร-เครื่องประกอบอิสริยยศ ของสมเด็จพระสังฆราชฯ
***พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา ตลอดพิธี ***
 คำว่า  ชยนฺโต (ชะ-ยัน-โต)
แปลว่า- ชนะอยู่ชัยชนะได้เกิดขึ้นแล้วและยังชนะอยู่- บูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าและ
พระอริยะสาวกผู้ชนะกิเลสพ้นจากทุกข์และ วัฏฏะสงสาร
15.00น.  ประธานฝ่ายฆราวาส (คุณป้าฐาวรา หวั่งหลี)และคณะ กราบถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
                                แด่พระภิกษุสงฆ์               เมื่อเสร็จแล้ว
                                1.เจ้าอาวาสแต่ละวัดที่มาร่วมพิธี รับของที่ระลึกจากประธานฝ่ายสงฆ์(พระอาจารย์บุญมี)
                                2.ผอ.รพ.ยางตลาด รับปัจจัยสร้างหอพระประธานจาก พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต
3.ผอ.รร. บ้านหินแหลม,ผอ.รร.บ้านดงโคร่ง,ผอ.รร.บ้านลิ่นถิ่น รับตู้ยาและของที่ละลึกจาก   
 ประธานฝ่ายฆราวาส – คุณป้า ฐาวรา หวังหลี
4.คณะผู้มีอุปการะคุณต่อโครงการเทิดพระเกียรติฯ รับของที่ระลึกจาก- ประธานฝ่ายสงฆ์
5.ชาวบ้านผู้จับฉลาก ได้  เข้ารับพระพุทธรูปประจำครัวเรือนจาก- พระอจ.บุญมี

16.00น.                  พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา และให้พร---      เสร็จพิธี                  ---ไม่มีความคิดเห็น: