วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ระเบียบและขั้นตอนการลงทะเบียน

 ระเบียบและขั้นตอนการลงทะเบียน
เพื่อขอเข้าพักภาวนาค้างคืนอยู่ปฏิบัติธรรม
ในวัดป่าบัวแก้ว
คฤหัสถ์ชายหญิง ที่ขอมาปฏิบัติธรรมที่วัด ที่มีความประสงค์เข้าพักภาวนาในวัด
 ต้องลงทะเบียนประวัติ ให้กรอกเอกสาร-แบบฟอร์ม1 ทุกช่อง ใส่ข้อมูลตรงความเป็นจริง หากวัด
ทราบว่าข้อมูลเป็นเท็จ จะไม่อนุญาตให้เข้าพัก และต้องพร้อมยินยอมให้ทางวัดตรวจสอบประวัติ
ของท่าน  โดยลงลายมือชื่อในเอกสารแสดงความยินยอมไว้ด้วย
ระเบียบขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ติดต่อขอใบรับสมัคร มีเอกสาร 2 ชุด ต้องนำไปพิจารณาก่อนลงทะเบียน
คือ 1.ทะเบียนประวัติผู้ขอเข้าพักภาวนา -แบบฟอร์ม1 และ 2.กฎระเบียบข้อปฏิบัติ
***สามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้โดย***
1. ติดต่อผ่านทาง E-mail : preeyanont@gmail.com
ให้ศึกษากฎระเบียบปฏิบัติธรรมอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ
เพราะทางวัด ต้องปฏิบัติตามกฎของวัดอย่างเคร่งครัด ตามปฎิปทาพ่อแม่ครูอาจารย์
2. ต้องส่งจดหมายถึงวัดก่อนอย่างน้อย 14 วัน ก่อนถึงวันเข้าพักภาวนา
ดังนั้น เอกสารที่ต้องยื่นแก่ทางวัดล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน มีดังนี้
1. ทะเบียนประวัติ ( แบบฟอร์ม  1) และสำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
2. บัตรประชาชน ยื่นให้วัดในวันเข้าพักภาวนา
3. รูปถ่าย 1.5 x 2 นิ้ว 1 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 30 วัน) พื้นขาว ใบหน้าชัด
   ไม่สวมแว่น ไม่มีผมม้า    ทั้งชาย -หญิง     
4. การยินยอมรับกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของวัด พร้อมลายเซ็นยินยอม ( ในแบบฟอร์ม 1 )
5. ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (หากมี) พร้อมสำเนา 1 ใบ
ยื่นเอกสารด้วยวิธี  ส่งไปรษณีย์ถึงวัดล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
หากวัดได้รับเอกสารจากท่านครบถ้วนแล้ว จะตอบรับจดหมายของท่านภายใน 1สัปดาห์
3. คอยตรวจจดหมายตอบจากวัด หากเอกสารครบถ้วน
ปกติวัดจะตอบท่านภายใน 7วัน หลังได้รับจดหมายและเอกสารครบถ้วน
4. เอกสารที่ต้องยื่นแก่ทางวัดในวันเข้าพักภาวนา มีดังนี้
1.ต้องมีจดหมายตอบรับจากท่านเจ้าอาวาสก่อนจึงมีสิทธิ์เข้าพักภาวนา
2. บัตรประชาชน ยื่นให้วัดในวันเข้าพักภาวนา
3. รูปถ่าย 1.5 x 2 นิ้ว 1 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 30 วัน) พื้นขาว ใบหน้าชัด ไม่สวมแว่น ไม่มีผมม้า
    ทั้งชาย -หญิง     ยื่นให้วัดในวันลงทะเบียนจริง เพื่อลงทะเบียนเข้าพักภาวนา
5. ให้ศึกษากฎระเบียบของวัดให้เข้าใจ พร้อมปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
หากพบทำผิดกฎและข้อปฏิบัติ จะถูกขับไล่ และหากทำผิดกฎหมายในวัด
ทางวัดจะส่งตัวให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองดำเนินคดี ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง ต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น: