วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

หนังสือขอเข้าพักภาวนาที่วัดป่าบัวแก้วฯใบสมัคร (แบบฟอร์ม 1)
ขอเข้าพักภาวนา ณ วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์  
29/14-15 บ้านหินแหลม ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี, 71180.


ชื่อ สกุล....................................................................เลขที่บัตรประชาชน.........................อายุ..........ปี
อาชีพ......................................สถานที่ทำงาน......................................................................................
บ้านเลขที่ ...................ถนน......................................... ซอย..........................ตำบล............................ 

อำเภอ...........................จังหวัด....................รหัสไปรษณีย์....................... โทรศัพท์บ้าน......................

มือถือ................................................... e-mail .............................................................................

ขออนุญาตเข้าพักภาวนา
¡  ระหว่าง   วันที่  .............................  ถึง...............................................
(รับสมัคร จำนวนสูงสุด ชาย 2 ท่าน หญิง 2 ท่าน)
 
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก
1.    ท่านเคยเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมมาก่อนหรือไม่  ¡เคย ¡ ไม่เคย
¡ สถานที่...........................................................................................
          2. ถ้าเคยท่านปฏิบัติแนวไหน
                   ¡  เจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน ¡ พุทโธ        ¡  พองยุบ    
¡ อื่น ๆ ระบุ ......................................................................................
          3. การจัดที่พัก
                   ¡  ทางวัดจัดให้ตามความเหมาะสม
          ¡  นำเต็นท์ หรือกลดมาเอง เพื่อปฏิบัติธรรมใกล้ชิดธรรมชาติตามสถานที่วัดจัดให้
4.ท่านมีข้อจำกัดเรื่องสุขภาพ,มีโรคประจำตัว ...............................................................................................................................................
5. สิ่งที่ท่านคาดหวังว่าจะได้รับจากการพักภาวนาในครั้งนี้
......................................................................................................................................................
6. คำถามและข้อสงสัยที่อยากทราบ.....................................................................................................................................................
            ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับทราบกฎระเบียบเองทุกอย่างแล้วและกรอกข้อคามไปตามจริงทุกประการ
ข้าพเจ้าขอยินยอมรับกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของวัด โดยจะปฏิบัติตามทุกประการ
                   ลงนาม........................................................................
                        ตัวบรรจง(..................................................................)

                          วันที่...........เดือน.................................พ.ศ. .............

ไม่มีความคิดเห็น: