วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

Duangkaew foundation

มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ตั้งขึ้นจากแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งรวมตัวกันเพื่อออกหน่วยผ่าตัด
เด็กพิการในชนบท
http://www.duangkaew.org/
มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ความเป็นมา
เมื่อปลายปี ๒๕๓๑ ได้มีคณะศัลยแพทย์ตกแต่งกลุ่มหนึ่งได้ออกไปร่วมทำผ่าตัดแก้ไขความพิการ
ให้กับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ รวมทั้งความผิดปกติอื่น ๆ ของร่างกายที่สามารถแก้ไขได้ร่วมกับ
แพทย์จากมูลนิธิ หู คอ จมูก ชนบท โดยออกทำการในพื้นที่ทุรกันดารตามจังหวัดต่าง ๆ ต่อมาศัลยแพทย์กลุ่มนี้
เริ่มที่จะจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกทำงานเองบ่อยขึ้น ทั้งงานผ่าตัดแก้ไขความพิการในชนบท
และช่วยเหลือเด็กๆ นักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในพื้นที่นั้นๆ ด้วยโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์
โครงการโรงเรียนในฝัน และ อาหารกลางวัน มีการนำอุปกรณ์การเรียน การกีฬาต่าง ๆ ไปแจกจ่าย
ให้พวกเขาอีกด้วยนอกจากนี้ ยังทำงานด้านส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น
การทอดผ้าป่าทอดกฐิน จัดกลุ่มฝึกอบรม สมาธิ วิปัสสนา ฯลฯ เป็นต้น เป็นเวลาหลายปีผ่านไปที่การทำงาน
ลักษณะนี้ได้เริ่มขยายตัวออกจากกลุ่ม คนเพียงไม่กี่คนจนมีเพื่อนฝูง ญาติสนิท มิตรสหาย และ
คนรู้จักใกล้ชิดได้เข้ามา มีส่วนร่วมกิจกรรมด้วยมากขึ้น ได้มีโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง
มาโดยตลอด เพื่อที่จะสามารถทำงานได้ เป็นระบบและมีระเบียบมากขึ้น เช่น การบริหารการเงิน
ค่าใช้จ่ายสิ่งของ และทำงานในลักษณะขององค์การ ได้สะดวกขึ้น จึงได้ตัดสินใจจัดตั้งมูลนิธิฯ
อย่างเป็นทางการ โดยใช้ชื่อ มูลนิธิดวงแก้ว
ดวงแก้ว หรือ รัตนอันประเสริฐ จะชี้ส่องประกายแห่งความรัก ความปรารถนาดี
และมิตรไมตรีจากใจของพวกเราทุกคนให้กระทำแต่สิ่งที่ดีงามมีค่าต่อตนเองและผู้อื่น
เพื่อเพื่อนมนุษย์ในสังคมที่ด้อยโอกาสทั้งทาง ร่างกาย จิตใจ และฐานะทางสังคมโดยเฉพาะเด็ก ๆ
และคนพิการในชนบท
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ คือ ช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ เพื่อให้สังคมนี้น่าอยู่ และมี ความสุขยิ่งขึ้น ด้วยกิจกรรมหลากหลายที่เป็น
สาธารณประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ
1. เพื่อช่วยเหลือเด็กและผู้ด้อยโอกาส
2. เพื่อส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์
3. เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น: