วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

โครงการโรงเรียนในฝัน :โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

Foundation for Medical Research and Handicap Person
โครงการ "โรงเรียนในฝัน"
เด็กนักเรียนในชนบทส่วนใหญ่ ยังขาดโอกาสที่จะได้รับสิ่งดี ๆ ในชีวิตของเขาอีกมากมายหลายอย่างนัก ในขณะที่เด็กเหล่านี้เอง คือ รากฐานของการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตอย่างแท้จริง ถ้าพวกเขาขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ โอกาสที่จะสร้างเสริมศักยภาพแห่งชีวิตให้กับตัวของเขาเองให้ดีที่สุดแล้ว ประเทศไทยจะอยู่ต่อไปได้อย่างไร โครงการโรงเรียนในฝัน เป็นโครงการที่จะมุ่งสร้างความฝันให้กับเด็ก ๆ นักเรียนในชนบทให้เป็นจริง ความต้องการพื้นฐานที่จะพัฒนาเด็ก ๆ ทางด้านร่างกาย จิตใจ และความรู้ความสามารถต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของครู ผู้ปกครอง และตัวเด็กนักเรียนเอง จะถูกพวกเราร่วมแรงร่วมใจสานฝันอันนั้นให้เกิดเป็นจริงขึ้น หนึ่งในโครงการที่ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เป็น 10 ปี คือ โครงการสร้างอาคารเรียนให้กับ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
คณะอาสาสมัครมูลนิธิดวงแก้ว ได้สำรวจพบโรงเรียนแห่งนี้เมื่อปลายปี 2539 เริ่มต้นเราได้เข้าไปช่วยเหลือโดยมอบอุปกรณ์การเรียน กีฬา เครื่องอุปโภคบริโภค หนังสือตำราเรียนต่าง ๆ ก่อน ต่อมาเมื่อได้ปรึกษากับประชาชนในหมู่บ้าน และสอบถามถึงความต้องการของเด็ก ๆ นักเรียน และครู จึงทราบว่าพวกเขาอยากจะได้อาคารเรียนใหม่แทนอาคารเรียนหลังเดิมที่เป็นอาคารเล็ก ๆ ขนาดประมาณ 84 เมตร ตัวอาคารผุพัง ไม่สามารถจะป้องกันสายลมและสายฝนได้ ในขณะที่มีเด็กนักเรียนอยู่เกือบ 150 คน เก้าอี้ 1 ตัว เล็ก ๆ ต้องนั่งรวมกัน 2-3 คน ทางมูลนิธิฯ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้น ดำเนินการจัดสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนแห่งนี้ และบรรจุไว้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช "รอยยิ้มเพื่อพ่อ" ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ ได้แก่ วัดป่าวังวิโมกข์ วัดป่าเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานประถมศึกษา จังหวัดน่าน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนแวนต์ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) คณะวปรอ. 388 และผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ได้จัดสร้างอาคารเรียน และปรับปรุงพื้นที่ของโรงเรียนจนแล้วเสร็จ ประกอบด้วย อาคารเรียน 1 หลัง 3 ห้องเรียน (โดยคณะราชมงคลอาสาพัฒนา 41 ) อาคารใช้สอย 2 หลัง บ้านพักครู อ่างเก็บน้ำ ถังกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ ประกอบด้วย ห้องน้ำชาย - หญิง ห้องครัว และอาคารเอนกประสงค์ ภายในอาคารประกอบด้วย ห้องสมุด 1 ห้อง ขนาด 5 x 10 เมตร ได้รับการตกแต่ง และจัดหนังสือทั้งหมด โดยโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ เราสามารถสร้างโรงเรียนในฝันที่สวยงาม และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับโอกาสทางการศึกษาของพวกเขา เพื่อสร้างฐานชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสในชนบทที่ห่างไกล ให้อนาคตแก่พวกเขาเพื่อสร้างอนาคตที่ดียิ่งสำหรับประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้ มูลนิธิฯ จัดมอบอาคารดังกล่าวให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2542 พร้อมมอบทุนการศึกษาและอาหารกลางวันอีก 200,000 บาท รอยยิ้มของเด็ก ๆ นักเรียนเหล่านั้น จะสร้างรอยยิ้มในใจของพวกเรา และคณะทำงานทุกคน ให้จดจำไว้อีกนานเท่านาน

ไม่มีความคิดเห็น: