วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

โครงการจัดสร้างวัชรธรรมสถานและวัดป่าเฉลิมพระกียรติ

โครงการจัดสร้าง "วัชรธรรมสถาน"
ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ก่อเกิดความสุขต่อตนเองและผู้อื่น ส่งผลให้สังคมมีแต่ความร่มเย็น ประเทศชาติสุขสงบในที่สุด ด้วยความคิดนี้เอง ทำให้มูลนิธิฯ ดำริที่จะจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมขึ้น ซึ่งต่อมาได้รับมอบที่ดินประมาณ 9 ไร่เศษ ณ ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จากท่านพระเทพวัชรธรรมาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ เพื่อจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร เป็นที่พักที่ปฏิบัติของผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลาย จะได้มาประพฤติปฏิบัติ สนทนา ศึกษาหาความรู้ร่วมกัน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2541 กำหนดแล้วเสร็จเบื้องต้นในปี พ.ศ. 2545 กำหนดวางศิลาฤกษ์ ในเดือนธันวาคม ศกนี้ มีแนวทางปฏิบัติธรรมตามสายวัดป่า (สมถะวิปัสสนากรรมฐาน) จัดอบรมธรรมะร่วมกับการปฏิบัติธรรมเป็นหลักสูตร ครั้งละ 7-10 วัน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ขั้นที่ 1 เบื้องต้น เพื่อจะได้รู้จักพื้นฐานของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง มีการสอนและอบรมาข้อธรรมหลักพื้นฐานต่าง ๆ รวมทั้งประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับพุทธศาสนิกชน (กรรมฐาน) ขั้นที่ 2 มุ่งเน้นที่จะสอนและแนะแนวทางนำธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนการปฏิบัติจะสอนแนวทางเจริญสติปัฐฐานสี่ เพื่อที่จะได้มีสติระลึกรู้ถึงการดำเนินชีวิตในแต่ละขณะ จะได้ไม่หลงทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือเป็นการลดละความต้องการ ความเร่าร้อนของจิตใจลงได้ ทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขสงบ ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการงาน สังคมและครอบครัวจะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขด้วย ขั้นที่ 3 มุ่งเน้นที่จะสอนแนวทางการดับทุกข์ในชีวิต เมื่อได้ประพฤติปฏิบัติธรรมไปถึงระดับหนึ่งแล้ว ผู้นั้นจะเริ่มเห็นความจริงของชิวิต เห็นความทุกข์ที่ก่อเกิดในจิตใจเราอยู่ตลอดเวลา เมื่อเป็นเช่นนั้น เราจะได้เชิญครูบาอาจารย์ ที่สามารถให้การชี้แนวหลักธรรมคำสอนที่เหมาะสมพร้อมทั้งหลัก ประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องจำเป็นในการแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งหลักใหญ่คือการเจริญวิปัสสนาปัญญา ปัจจุบันได้ดำเนินการถมที่และปรับพื้นที่สร้างกุฏิที่พักผู้ปฏิบัติธรรม และดำเนินการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณสถานปฏิบัติธรรมอยู่ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2543 ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ และทอดกฐินครั้งแรก ณ ที่นี้ โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงค์ เจ้าอาวาสวัดมกุฎกษัตริยาราม และคุณพิสิฐ กุศลาไสยานนท์ ประธานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน โดยกำหนดจะเปิดอบรมปฏิบัติธรรมครั้งแรก ในวันที่ 3-5 ธันวาคม 2543 เพื่อเป็นการปิดโครงการ "รอยยิ้มเพื่อพ่อ" อย่างสมบูรณ์และถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระองค์จะทรงมีพระชนม์มายุครบ 72 พรรษาบริบูรณ์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2543 ซึ่งในปี 2544 ได้มีการอบรมปฏิบัติธรรมเดือนเว้นเดือนตลอดทั้งปี
ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าในตำราที่แสดงไว้ ไม่มีส่วนใดบกพร่อง ยังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ ดังที่เราทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอยู่นั้นแล แต่สิ่งที่บกพร่องก็คือ ความสนใจที่จะปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมนั้นนับวันเสื่อมลง เสื่อมลง เมื่อฝ่ายหนึ่งเสื่อมลง ฝ่ายหนึ่งยอมมีกำลังมากขึ้นและผลิตตัวขึ้นมาเรื่อย ๆ จนถึงกับหาขณะเวล่ำเวลาที่ธรรมจะขยับตัวออกไม่ได้เลย มีแต่โลกล้วน ภายในความสัมผัสสัมพันธ์ และภายในจิตใจของเราโดยลำพังก็เป็นอยู่อย่างนั้น
พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโนโครงการจัดสร้าง "วัดป่าเฉลิมพระเกียรติ"

ในทุก ๆ ครั้งที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พวกเราได้มีโอกาสที่จะไปทำบุญทำกุศลร่วมกัน ณ วัดวาอารามต่าง ๆ ในระหว่างทาง เนื่องจากพวกเราตระหนักถึงความสำคัญทางด้านจิตใจว่าแท้จริงแล้วความสุขสงบของจิตใจที่ปราศจากความเร่าร้อน ความโลภ และความทะยานอยากต่าง ๆ นั้น คือความสุขที่แท้จริง พวกเราไม่อาจจะหยิบยื่นความสุขให้กับพวกเขาเฉพาะเพียงแค่การผ่าตัดรักษาแต่ร่างกายภายนอกเท่านั้น ถึงแม้พวกเขาจะหายจากความพิการ พวกเขาเหล่านั้นก็ยังคงมีความทุกข์เรื่องอื่น ๆ ต่อไปอย่างไม่จบสิ้น เพื่อเป็นที่ยืดเหนี่ยวจิตใจของพวกเขา ในชนบทที่ห่างไกล ณ ที่มีความด้อยโอกาสในสังคม การพัฒนาทางวัตถุอย่างเดียวไม่อาจช่วยพวกเขาได้เลย การนำธรรมะอันบริสุทธิ์จากพุทธศาสนาไปมอบให้พวกเขาเหล่านั้น จะสร้างหลักยึดเหนี่ยวจิตใจพวกเขาไว้ได้ แม้แต่พวกเขาเองก็จะได้พบความสุขสงบของจิตใจเช่นกัน ลาภ ยศ ชื่อเสียง ที่ได้มาก็ยังไม่เพียงพอ ทั้งยังจะสร้างความทุกข์ทรมานแก่ตนเองและผู้อื่นต่อไป วัดเป็นสถานที่หนึ่งที่เป็นแหล่งรวมของชุมชน เพื่อที่จะพัฒนาจิตใจ และสังคมของพวกเขาไว้ได้เป็นอย่างดี ทางมูลนิธิฯ ได้มีกิจกรรมมากมายเพื่อที่จะช่วยทำนุบำรุง และเผยแพร่พระพุทธศาสนา ทั้งในเมืองและชนบทตลอดมา ในวโรกาสอันเป็นมงคลนี้ พวกเราจึงได้ร่วมกับประชาชนในจังหวัดน่าน วัดป่าวังวิโมกข์ สายหลวงปู่ชา และผู้มีจิตศรัทธาอีกมากมาย ร่วมกันจัดสร้างวัดป่าเฉลิมพระเกียรติขึ้น ณ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2540 จัดสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ เช่น กุฏิ ศาลาเอนกประสงค์ โรงครัว โรงย้อม ที่พักผู้มาปฏิบัติธรรม หอระฆัง ฯลฯ ทั้งนี้ได้จัดสร้างเรียบร้อยแล้ว และได้ใช้เป็นที่พักพิงทางใจของประชาชนทั่วไป มีพระจากวัดหนองป่าพงมาจำพรรษา และให้ความรู้ความสว่างทางปัญญากับนักปฏิบัติ ให้แนวทางดำเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนนั้น เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อรอยยิ้มที่บังเกิดจากความปิติ และความสุขอันแท้จริงภายในจิตใจ เพื่อดับทุกข์และความเร่าร้อนภายในใจให้หมดไป เพื่อบุญกุศลที่พวกเราทุกคน รวมพลังแรงกายแรงใจ ถวายแด่พระองค์ท่าน "พ่อหลวง" อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย พระผู้สถิตย์ในดวงใจของชาวไทยทั้งมวล โครงการนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนอนุญาตจัดตั้งวัดอย่างเป็นทางการ

ไม่มีความคิดเห็น: