วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563

การสร้างอุโบสถ วัดนครทิพย์

 

การสร้างอุโบสถ วัดนครทิพย์
อุโบสถวัดนครทิพย์ ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ออกแบบให้ร่วมสมัย เรียบง่าย สะดวกต่อการก่อสร้าง ออกแบบประยุกต์จากหลังเดิมที่มีอยู่ เป็นโบสถ์ ๒ ชั้น โดยคงโครงสร้างเดิมไว้ ปรับหลังคาให้สูงขึ้น เปลี่ยนทรงหลังคาใหม่ คงระเบียงโดยรอบของด้านบนไว้ เพิ่มเสารองรับ และเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างเดิม ทำบันไดขึ้นอุโสถชั้นบน ๒ทาง จากด้านนอก ออกแบบประตูและหน้าต่างใหม่ ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่เรียบง่ายไว้
📷 อุโบสถชั้นล่าง ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ เจริญภาวนา ชั้นบนใช้ประกอบสังฆกรรม เช่น การอุปสมบท การลงฟังพระปาฏิโมกข์ ฯลฯ
ออกแบบโดย นายสุรพัฒน์ ตรีรัตน์วิชชา นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน กองโบราณคดี กรมศิลปากร
ผู้รับผิดชอบโครงการ บริษัท ทีทีเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ กลาสเวิร์ค จำกัด 


ไม่มีความคิดเห็น: