วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พิธีเปิดวัดไทยรัตนประทีป บูดาเปสต์ + Dharma Tour Dharma Talk

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 21.00น. สนามบินสุวรรณภูมิ
วันพฤหัสบดีที่9 มิถุนายน 2559 กทม.-ดูใบ-บูดาเปสต์ 
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 บูดาเปสต์ 
รับจังหันที่สถานเอกอัคราชทูต ไทย-ฮังการี
เสร็จแล้วทัศนะศึกษาเมืองบูดาเปสต์
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 บูดาเปสต์
พิธีเปิดวัดไทย รัตนประทีป บูดาเปสต์ เช้า 7-11น.
+ แสดงพระธรรมเทศนา
วันอาทิตย์ 12 มิถุนายน 2559 บูดาเปสต์-เวียนนา
เดินทางไปเวียนนา 
แสดงธรรมที่วัดไทยญาณสังวร เวียนนา
วันจันทร์ 13 มิถุนายน 2559 บูดาเปสต์
แสดงธรรมให้ข้าราชการสถานทูตไทย 
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 บูดาเปสต์-สโลวัค
เดินทางไป สโลวัค ชมเมืองเก่า 
เสร็จแล้วเดินทางกลับบูดาเปสต์ 
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 บูดาเปสต์
บ่ายแสดงธรรมที่มหาวิทยาลัยพุทธ ธรรมะเกต 
Dharma Gate (ประตูแห่งพระธรรม)
วันพฤหัสที่ 16 มิถุนายน 2559
เดินทางกลับ ( บูดาเปสต์- ดูใบ– กทม.)

The pilgrimage itinerary merit Eastern Europe.

 Openning ceremony of Wat Thai Rattanaprateep

 Budapest, Hungary. 

Thursday, June 9, 2559 Bangkok - Dubai - Budapest.
Friday, June 10, 2559 Budapest.
Sightseeing and Visiting Thai people in Budapest
Saturday, June 11, 2559 Budapest.
The opening ceremony of Wat Thai Rattanaprateep Budapest, Hungary. + Dharma Talk
Sunday, June 12, 2559 Budapest - Vienna.
Dharma Talk at Wat Thai Yarnsangvorn Vienna.
On Monday, June 13, 2559 Budapest
Dharma Talk at Royal Thai Embassy Budapest.
Tuesday, June 14, 2559 Budapest - Slovak.
Visiting the old town of Slovak
Wednesday, June 15, 2559 Budapest.
Afternoon preach at the Buddhist Dharma Gate University.” The four Foundation of Mindfulness and liberation from suffering”
Thursday, June 16, 2559 Budapest - Dubai - Bangkok

ไม่มีความคิดเห็น: