วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย
พระพุทธคุณ
     (นำ) องค์ใดพระสัมพุทธ(รับพร้อมกัน) สุวิสุทธสันดาน
ตัดมูลเกลสมารบ มิหม่นมิหมองมัว
     หนึ่งในพระทัยท่านก็เบิกบาน คือดอกบัว
ราคี บ พันพัวสุวคนธกำจร
     องค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาคร
โปรดหมู่ประชากรมละโอฆกันดาร
     ชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมศานต์
ชี้ทางพระนฤพานอันพ้นโศกวิโยคภัย
     พร้อมเบญจพิธจัก-ษุ จรัสวิมลใส
เห็นเหตุที่ใกล้ไกลก็เจนจบประจักษ์จริง
     กำจัดน้ำใจหยาบสันดานบาปทั้งชายหญิง
สัตว์โลกได้พึ่งพิงมละบาปบำเพ็ญบุญ
     ข้าฯ ขอประณตน้อมศิรเกล้าบังคมคุณ
สัมพุทธการุญ-ญ ภาพนั้นนิรันดร ฯ (กราบ)

ไม่มีความคิดเห็น: