วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564

ผ้าจำนำพรรษา หลวงปู่อ้ม84ปี

 

 


คำถวายผ้าจำนำพรรษา

เอตานิ มะยัง ภันเต, วัสสาวาสิกะ จีวะรานิ, ภิกขุสีละวันตัสสะ,

โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, สีละวันโต, อิมานิ, วัสสาวาสิกะ จีวะรานิ,

สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากังเจวะ, มาตาปิตุ, อาทีนัญจะ, ญาตะกานัง,

ทีฆะรัตตัง, หิตายะ สุขายะ, นิพพานนะปัจจะโยโหตุ.

 

คำแปล

ข้าแต่พระภิกษุ ผู้ทรงศีลผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย,

ผ้าจำนำพรรษา, กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านั้น, อันข้าพเจ้าทั้งหลาย ตั้งไว้แล้ว,

แก่พระภิกษุผู้ทรงศีล, ขอท่านผู้ทรงศีลโปรดรับ,ผ้าจำนำพรรษา,

กับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์และความสุข,

แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แด่ญาติทั้งหลาย, อันมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย,

และเป็นปัจจัยสู่พระนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

 

มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์

 


 

คำถวายผ้าจำนำพรรษา1

อิมานิ มะยัง ภันเต, วัสสาวาสิกะ จีวะรานิ} ภิกขุสีละวันตัสสะ,

โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, สีละวันโต, อิมานิ, วัสสาวาสิกะ จีวะรานิ,

สะปะริวารานิ} ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากังเจวะ, มาตาปิตุ} อาทีนัญจะ, ญาตะกานัง,

ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานนะปัจจะโยโหตุ.

คำแปล

ข้าแต่พระภิกษุ ผู้ทรงศีลผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย, ผ้าจำนำพรรษา,

กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แก่พระภิกษุผู้ทรงศีล, ขอท่านผู้ทรงศีลโปรดรับ,

ผ้าจำนำพรรษา, กับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์และความสุข,

 แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย} แด่ญาติทั้งหลาย, อันมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย,

และเป็นปัจจัยสู่พระนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

 

 

มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ไม่มีความคิดเห็น: