วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พระเจ้าทันใจ

การปั้นพระเจ้าทันใจ
พระเจ้าทันใจ หมายถึงพระพุทธรูปที่สามารถสร้างเสร็จภายใน 1 วัน พุทธศาสนิกชนจึงเชื่อว่ามีพระพุทธานุภาพ ที่จะสามารถบันดาลให้เกิดโชคลาภและบำบัดทุกข์ และความสมปรารถนาได้ทันอกทันใจเมื่ออธิษฐานขอพร
พระเจ้าทันใจ ในวัดสำคัญทางภาคเหนือ นิยมสร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่า “พระเจ้าทันใจ” ซึ่งหมายถึง พระพุทธรูปที่ใช้เวลาสร้างได้สำเร็จภายใน ๑ วัน กล่าวคือ จะเริ่มพิธีตั้งแต่หลังหกทุ่มเป็นต้นไป จนสามารถสร้างองค์พระได้สำเร็จก่อนพระอาทิตย์ตกดิน (ก่อนเวลา ๑๘.๐๐น.) ของวันถัดไป ถ้าสร้างไม่เสร็จถือเป็นพระพุทธรูปธรรมดาทั่วไป และสามารถทำพิธีพุทธาภิเษกได้ในคืนวันเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากการสร้างพระพุทธรูปนั้น และจะมีขั้นตอน และพิธีกรรมที่ละเอียดซับซ้อน การสร้างพระพุทธรูป และสามารถทำพิธีพุทธาภิเษกได้สำเร็จภายใน ๑วัน จึงถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ จึงเชื่อกันว่าเป็นเพราะพระพุทธานุภาพ และอานุภาพแห่งเทพยดาที่บันดาลให้พิธีกรรมสำเร็จโดยปราศจากอุปสรรค ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงถือว่าพระเจ้าทันใจเป็นพระพุทธรูปที่จะบันดาลความสำเร็จให้แก่ผู้อธิษฐานขอพรได้อย่างทันอกทันใจ
การสร้างพระเจ้าทันใจนั้น มีลักษณะที่แปลกกว่าการสร้างพระพุทธรูปอื่นๆ กล่าวคือจะมีการบรรจุหัวใจพระเจ้า คล้ายกับหัวใจของมนุษย์ ตลอดจนการบรรจุวัตถุมงคลสิ่งของมีค่าไว้ในองค์พระพุทธรูปด้วย และในช่วงระยะเวลาที่กำลังปั้น จะมีการเจริญพระพุทธมนต์ของพุทธบริษัทตลอดทั้งคืนจนสว่างด้วย
โดยทั่วไปพระเจ้าทันใจนิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แต่วัดที่มีการสร้างพระเจ้าทันใจที่มีพระพุทธลักษณะต่างจากที่อื่นคือ วัดพระบรมธาตุหริภุญไชย ที่องค์พระเจ้าทันใจมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับยืน พระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันอยู่เบื้องหน้า
กระบวนการสร้างพระเจ้าทันใจ มีเพื่อวัตถุประสงค์แห่งการประชาสังคมเชิงพุทธที่สามารถหลอมรวมพุทธศาสนิกชนให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ประสานความร่วมมือของพุทธบริษัท ๔ ประกอบบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ อย่างครบถ้วนคือบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ คือ สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ หรือกล่าวอย่างง่ายๆว่า การกระทำที่เกิดเป็นบุญ เป็นกุศล แก่ผู้กระทำดังต่อไปนี้
๑. บุญสำเร็จได้ด้วยการบริจาคทาน (ทานมัย) คือการเสียสละนับแต่ทรัพย์ สิ่งของ เงินทอง ตลอดจนกำลังกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยส่วนรวม รวมถึงการละกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ ออกจากจิตใจ จนถึงการสละชีวิตอันเป็นสิ่งมีค่าที่สุดเพื่อการปฏิบัติธรรม
๒. บุญสำเร็จได้ด้วยการรักษาศีล (สีลมัย) คือการตั้งใจรักษาศีล และการปฏิบัติตนไม่ให้ละเมิดศีล ไม่ว่าจะเป็นศีล ๕ หรือศีล ๘ ของอุบาสกอุบาสิกา ศีล ๑๐ ของสามเณร หรือ ๒๒๗ ข้อของพระภิกษุ เพื่อรักษากาย วาจา และใจ ให้บริสุทธิ์สะอาด พ้นจากกายทุจริต ๔ ประการ คือ ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ละเว้นจากการลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม และเสพสิ่งเสพติดมึนเมา อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท วจีทุจริต ๔ ประการ คือไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดปด ไม่พูดเพ้อเจ้อ และไม่พูดคำหยาบ มโนทุจริต ๓ ประการ คือ ไม่หลงงมงาย ไม่พยาบาท ไม่หลงผิดจากทำนองคลองธรรม
๓. บุญสำเร็จได้ด้วยการภาวนา (ภาวนามัย ) คือการอบรมจิตใจในการละกิเลส ตั้งแต่ขั้นหยาบไป จนถึงกิเลสอย่างละเอียด ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นโดยใช้สมาธิปัญญา รู้ทางเจริญและทางเสื่อม จนเข้าใจอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค เป็นทางไปสู่ความพ้นทุกข์ บรรลุมรรค ผล นิพพานได้ในที่สุด
๔. บุญสำเร็จได้ด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ (อปจายนมัย) คือการให้ความเคารพ ผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ ๓ ประเภท คือ ผู้มี วัยวุฒิ ได้แก่พ่อแม่ ญาติพี่น้องและผู้สูงอายุ ผู้มี คุณวุฒิ หรือคุณสมบัติ ได้แก่ ครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ และผู้มี ชาติวุฒิ ได้แก่พระมหากษัตริย์ และเชื้อพระวงศ์
๕. บุญสำเร็จได้ด้วยการขวนขวายในกิจการที่ชอบ (เวยยาวัจจมัย) คือ การกระทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดี ที่เกิดประโยชน์ต่อคนส่วนรวม โดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนา เช่น การชักนำบุคคลให้มาประพฤติปฏิบัติธรรม มีทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น ในฝ่ายสัมมาทิฎฐิ
๖. บุญสำเร็จได้ด้วยการให้ส่วนบุญ (ปัตติทานมัย) คือ การอุทิศส่วนบุญกุศลที่ได้กระทำไว้ ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งปวง การบอกให้ผู้อื่นได้ร่วมอนุโมทนาด้วย ทั้งมนุษย์และอมนุษย์ ได้ทราบข่าวการบุญการกุศลที่เราได้กระทำไป
๗. บุญสำเร็จได้ด้วยการอนุโมทนา (ปัตตานุโมทนามัย) คือ การได้ร่วมอนุโมทนา เช่น กล่าวว่า “สาธุ” เพื่อเป็นการยินดี ยอมรับความดี และขอมีส่วนร่วมในความดีของบุคคลอื่น ถึงแม้ว่าเราไม่มีโอกาสได้กระทำ ก็ขอให้ได้มีโอกาสได้แสดงการรับรู้ด้วยใจปีติยินดีในบุญกุศลนั้น ผลบุญก็จะเกิดแก่บุคคลที่ได้อนุโมทนาบุญนั้นเองด้วย
๘. บุญสำเร็จได้ด้วยการฟังธรรม (ธัมมัสสวนมัย) คือ การตั้งใจฟังธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อน หรือที่เคยฟังแล้วก็รับฟังเพื่อได้รับความกระจ่างมากขึ้น บรรเทาความสงสัยและทำความเห็นให้ถูกต้องยิ่งขึ้น จนเกิดปัญญาหรือความรู้ก็พยายามนำเอาความรู้และธรรมะนั้นนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สู่หนทางเจริญต่อไป
๙. บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรม (ธัมมเทสนามัย) คือ การแสดงธรรมไม่ว่าจะเป็นรูปของการกระทำ หรือการประพฤติปฏิบัติด้วยกาย วาจา ใจ ในทางที่ชอบ ตามรอยบาทองค์พระศาสดา ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น หรือการนำธรรมไปขัดเกลากิเลสอุปนิสัยเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา มาประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไป
๑๐. บุญสำเร็จได้ด้วยการทำความเห็นให้ตรง (ทิฏฐชุกัมม์) คือ ความเข้าใจในเรื่อง บาป บุญ คุณ โทษ สิ่งที่เป็นแก่นสารสาระหรือที่ไม่ใช่แก่นสารสาระ ทางเจริญทางเสื่อม สิ่งอันควรประพฤติสิ่งอันควรละเว้น ตลอดจนการกระทำความคิดความเห็นให้เป็นสัมมาทิฏฐิอยู่เสมอ
บุญกิริยาวัตถุทั้ง ๑๐ ประการนี้ ผู้ใดได้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือยิ่งมากจนครบ ๑๐ ประการแล้ว ผลบุญย่อมเกิดแก่ผู้ได้กระทำมากตามบุญที่ได้กระทำ ยิ่งได้มีการเตรียมกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ ตั้งใจจรดเข้าสู่ศูนย์กลางกาย หยุดในหยุด เข้าไปแล้วก็ยิ่งได้รับบุญมหาศาลตามความละเอียดประณีตที่เข้าถึงยิ่งๆ ขึ้นไป
ในการสร้างพระเจ้าทันใจจะสร้างขึ้นให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน เริ่มตั้งแต่กระบวนการของพิธีกรรม การบวงสรวง การปั้น การบรรจุหัวใจ การเจริญพุทธมนต์ การเบิกเนตร ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน ชาวพุทธเชื่อว่า อานิสงส์ของการสร้างพระเจ้าทันใจ จะเป็นกำลังใจให้เราทำกิจการใดก็จะสำเร็จสมประสงค์ได้อย่างทันใจจนเป็นที่น่าอัศจรรย์ จึงมีการสร้างสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
พระเจ้าทันใจที่จะสร้าง22ตค.นี้ที่ วัดป่าบัวแก้วฯ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

Thai Medical volunteer Nakornsri 2017

เราคนไทยไม่ทิ้งกัน    https://www.facebook.com/piyoros.preeyanont/media_set?
set=a.10209836570985148&type=3&pnref=story

ประสานงานเรื่องช่วยเหลือออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในจ.นครศรีธรรมราช นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา / ผอ.รพ.สมุทรปราการ ประสานงานให้ทางมูลนิธิฯทำงานร่วมกับทีมรพ.สมุทรสาคร โดย นายแพทย์โมลี วนิชสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร จะส่งทีมลงไปทำงานร่วมกัน ในนามแพทย์สภา ที่จ.นครศรีธรรมราช พื้นที่10-13มค.นี้จะร่วมกับรพ.อำเภอเชียรใหญ่ครับ กราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้โอกาสพวกเราได้ทำงานร่วมกันครับ ทางมูลนิธิฯมีแพทย์ร่วมงานด้วยตอนนี้สองท่านครับโดยมีนายแพทย์สุริยะ มาช่วยจากนครศรีธรรมราชครับ ที่เชียรใหญ่ 

วาย เม เถว ปุริโส ยาวอตฺตสฺส นิปฺปทา 
-เป็นบุรุษพึงพยายามไปจนกว่าจะสำเร็จประโยชน์
-Labor Omnia Vincit

https://youtu.be/ydlcJJ_8q3Qวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Why have to have the next step?

https://www.facebook.com/piyoros.preeyanont/media_set?https://www.facebook.com/piyoros.preeyanont/media_set?set=a.10204100692791778.1073741932.1658875268&type=3&comment_id=10209390485113280set=a.10204100692791778.1073741932.1658875268&type=3&comment_id=10209390485113280


ธรรมะจากผาผึ้ง1
ช่วงเวลาสองเดือนครึ่งที่ได้มีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตภาวนา
ณ ถ้ำผากง ที่ภูผาผึ้งนั้น
วันเวลาทั้งวันทั้งคืนสามารถใช้ไปกับการภาวนาตั้งแต่เช้าตื่นมาตีสองก็ทำวัตร
นั่งสมาธิ พอได้อรุณก็ทำสรีรกิจเสร็จก็เข้าทางจงกรมยาวไปถึงสามสี่ทุ่ม
จะมีพักทานน้ำเข้าห้องน้ำทำวัตรตอนบ่ายสองสักชั่วโมงเดียวเพราะไม่ต้องกังวนเรื่องอาหารหรือปานะใดๆ ไม่ต้องห่วงใยผู้ใดเพราะอยู่ลำพังผู้เดียว
ทำข้อวัตรเสร็จก็เข้าทางเดินจงกรมต่อจนสามสี่ทุ่มก็ทำวัตรเย็นแล้วพักผ่อนจึงจะตื่นขึ้นมารับวันใหม่ตอนตีสองเช่นเคย
ทางจงกรม ทางเดินแห่งชีวิต
ทางจงกรมนั้นมีจุดเริ่มต้น
มีท่ามกลาง และปลายสุด
เมื่อสิ้นสุดทางเดินก็เริ่มต้นใหม่วนเวียนไม่รู้จบดุจดังวัฎฎะสงสาร ท่ามกลางทางเดินจงกรม เราจะมีก้าวแรก
ก้าวสองและก้าวต่อๆไปเสมอ มีขวามีซ้าย ก้าวและก้าวต่อๆไป
เหมือนชีวิตในแต่ละภพแต่ละชาติที่เราคิดว่าเผจิญกับสิ่งใหม่ๆในชีวิตเสมอ แต่แท้จริงทางนี้เราผ่านมามากมายสุดจะนับคะเนได้แล้ว
ชีวิตเป็นเช่นนี้เอง ตราบจนมีสติตามรู้ปัจจุบันขณะ มีสติแข็งแรงขึ้น
รายละเอียดต่างๆของการเคลื่อนไหว กายและจิตก็จะปรากฎได้ชัดเจ
เวลาดังจะช้าลงจากวินาทีเป็นนาทีเป็นชั่วโมง
แม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในใจก็สามารถถูกสังเกตเห็นได้ชัดเจน
ความต้องการ ความพอใจไม่พอใจ เรื่องในอดีต อนาคตประดังกันออกมาจากใจในช่วงแรกๆ
แต่ต่อไปเพียงขยับจะปรุงแต่งเรื่องต่างๆอีก ใจก็จะร้องว่าพอแล้วไม่คิดไม่ปรุงแล้ว อิริยาบถต่างๆของกายของใจก็เห็นได้แจ่มชัดขึ้น
จนมีคำถามผุดมาจากใจว่า
“ทำไมจึงต้องมีก้าวต่อไป”
· คนเราส่วนใหญ่มักถูกแรงแห่งตัญหา
ผลักดันให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความต้องการทะยานอยาก ด้วยแรงแห่งกิเลส ความโลภ
ความโกรธ ความหลง เพียงต้องการเติมเต็มความไม่อิ่มไม่พอ
ในใจของเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
· ธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เรามองย้อนเข้าสู่ใจตนเอง
ให้มุ่งขจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งก็คือกิเลสตัญหาออกจากใจ ความต้องการทะยานอยากอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ก็จะยุติลง ณ เวลานั้น ดังนั้น ความสุขความสงบในใจก็จะบังเกิดขึ้น
เพียงพอและพอเพียงที่จะจบการเดินทางอันแสนยาวนานนี้ลงได้แล้ว ณ เวลานั้น
มิจำเป็นจะต้องมีก้าวต่อไปอีก หยุดได้แล้วการเดินทางอันไม่มีที่สิ้นสุดนี้
หยุดได้แล้ว เพราะเราได้ถึงที่หมายนั้นแล้ว
· เมื่อจิตดวงนี้ได้ถูกชำระ อวิชชา ตัญหา
และอุปปาทานทั้งหลายออกจนสะอาดแล้ว จิตนี้ก็จะมีแต่ความสุขสงบ สมบูรณ์ แม้จะมีก้าวย่างเดินทางต่อไ
ก็มิได้ไปจากแรงแห่งตัญหาแล้ว
กลับก้าวต่อไปด้วยแรงแห่งความเมตตากรุณาอันล้นจากใจดวงนี้
เพื่อมุ่งหวังจะช่วยเหลือเกื้อกูลสรรพสัตว์ สรรพชีวิต และสรรพสิ่งทั้งมวล
มิได้ต้องการแสวงหาสิ่งใดอีกต่อไปแล้ว
· หากเปรียบใจเราดังแก้วน้ำ
ผู้คนส่วนใหญ่ต่างดิ้นรนแสวงหาน้ำมาใส่ใจเพื่อมาดับความเร้าร้อนแห่ง ตัญหาในใจ น้ำจำนวนมากมายถูกรินใส่ใจที่มิเคยเพียงพอ เนื่องเพราะเขาขยายแก้วในใจนั้นให้ใหญ่ขึ้นๆ
อย่างไม่สิ้นสุดเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของเขา
อำนาจแห่งกิเลสนั้นครอบงำจิตใจเขาทำให้น้ำมากเพียงใดก็มิอาจเติมเต็มแก้วในใจเขาได้เลย
· พระพุทธองค์ทรงชี้ทางที่จะเติมเต็มแก้วน้ำในใจดวงนี้
เพื่อดับความร้อนเร่าในใจลงโดยขจัดความต้องการอันไม่สิ้นสุดลงเสีย
ลดขนาดของแก้วในใจของเราลง แก้วนั้นเมื่อยิ่งเล็ก
น้ำเพียงจำนวนน้อยก็สามารถใส่ให้เต็มได้อย่างรวดเร็ว ความเร้าร้อนในใจก็จะดับลงไ
การแสวงหาน้ำก็ย่อมมีวันสิ้นสุดลง ใจนี้ย่อมมีเวลาพัก มีเวลาสุขสงบได้สักวัน
· เมื่อแก้วน้ำในใจดวงน้อยนี้เต็มแล้ว ความเร้าร้อนในใจดับเสียแล้
ความต้องการแสวงหาน้ำย่อมหมดลงแล้ว
เมื่อมีน้ำมาเติมลงไปในแก้วนั้น น้ำนั้นย่อมไหลรินล้นออกจากใจ
นำความชุ่มชื่นฉ่ำเย็น ออกจากใจดวงนี้ สู่ใจที่เร้าร้อนใกล้เคียง ลดความทุกข์ทรมาณ
สร้างความเบิกบานให้แก่มวลสรรพชีวิตทั้งหลายรอบตัวเขาให้พบกับความสุขสงบเช่นเดียวกัน การก้าวเดินต่อไปก็เพียงลดขนาดแก้วใส่ใบน้อยในใจนี้ให้เล็กลงๆจนหมดไป
ความต้องการน้ำก็หมดไป มิจำเป็นต้องเติมเต็มใจนี้แล้ว
น้ำที่มีมาก็เพียงเพื่อสรรพสิ่งภายนอกใจนี้เท่านั้นเอง ณ
เวลานั้นแม้ความสงบในใจก็มิต้องแสวงหาอีกต่อไปแล้ว

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพชรบุรี 7-9พย598พย. เราได้มีโอกาสไปช่วยเหลือพี่น้องอ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยนำถุงยังชีย200ชุด และลูกอม my chewy ข้าวเหนียว หมูปิ้ง400ไม้ อีก200ชุด มีน้ำดื่มและชุดขนมจากคุณอู๊ดคุณดามพ์อีก200ชุด ไปร่วมออกหน่วยแพทย์ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากอุทกภัย ร่วมกับรพ.บ้านแหลมที่ต.บางขุนไทรและต.ท่าแร้งออก เมื่อออกหน่วยเสร็จเรายังได้โอกาสไปเยี่ยมผู้ประสบภัยถึงบ้านและมอบขนม น้ำดื่มให้พวกเขาอีกด้วย ขอบคุณน้องเก๋นะครับที่ช่วยประสานงานและจัดการให้พวกเราได้โอกาสนี้ ขอบคุณลานธรรมแม่กลองที่ให้น้ำมาร่วมแจกด้วยนะครับผป.มีความต้องการมากเลยครับ ขอบคุณคุณอู๊ดคุณดามพ์และน้องนุชที่มาร่วมลำบากด้วยกันกับมูลนิธิดวยนะครับ
พื้นที่ที่เราไปน้ำลดลงไปมากแล้ว เขาว่าเป็นเพราะกองทัพเรือจัดเรือดันน้ำออกไปทำให้น้าลดเร็วกว่าปกติอย่างมาก คนไข้ที่มารับการรักษาก็มีพอสมควรบางรายก็น่าสงสารมากๆเป็นโรคผิวหนัง ติดเชื้อราฯ
คุณเก๋พาคณะไปทานอาหารที่บ้านแหลม อร่อยมากครับและยังพาเราไปพบกับคุณแม่ที่บ้านด้วยท่านน่ารักมากๆครับ

https://www.facebook.com/piyoros.preeyanont/media_set?set=a.10209195871888071.1073742301.1658875268&type=3&pnref=story
พิธียกยอกพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์ 24ตุลาคม2559


พิธียกยอกพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์ 24ตุลาคม2559


 https://youtu.be/FoDzfAd1huw

เชิญชมพิธียกยอดพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์
https://youtu.be/FoDzfAd1huw
24 ตุลาคม ครบ3ปีแห่งวันสวรรคตของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ณ วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

กฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ 13พย59


กฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนฯ 

ณ วัดป่าศรัทธาถวาย หนองวัวซอ อุดรธานี

https://youtu.be/OWZkdSCws6E


12พย.พวกเราออกเดินทางจาก กทม.แต่เช้า ถึงวัดป่าสรัทธาถวายบ่ายห้าโมงครึ่ง หลังจากรายงานเรื่องต่างๆกับท่านอจ.บุญมีแล้วก็กราบเรียนท่านขอปรับแต่งสถานที่ทำพิธีทอดผ้่าพระกฐินพระราชทานของสมเด็จพระเทพฯให้เหมาะสมยิ่างขึ้นและได้ไปขออนุญาตคุณป้าฐาวราขอจัดแต่งองค์กฐินที่ตั้งไว้เดิม และยังได้ออกไปในตัวเมืองรับเอาไวนิลที่คุณอาไพบูลย์จัดเตรียมไว้มาตกแต่งสถานที่ พวกเราทุกคนช่วยกันทำกว่าจะเสร็จเกือบเรียบร้อยก็เที่ยงคืนได้ 13 พย59
เช้าใส่บาตรครูจารย์เสร็จถวายจังหันแล้วจึงปูพรมหน้าพระประธานซ้อมพิธีการกับข้านราชการในพื้นที่ และตั้งขบวนรับผ้าไตรพระราชทานฯหน้าศาลาใหญ่ และเริ่มพิธีตอน09.00น.รถอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานเดินทางมาถึงวัดป่าศรัทธาถวาย วางผ้าที่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพฯ แล้วไปจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสร็จแล้วไปกราบรับผ้าพระกฐิน กล่าวคำถวาย
“ผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ข้าพเจ้า น้อมนำมาถวายสงฆ์ ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาสในอาวาสวิหารนี้ ขอพระสงฆ์จงรับผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐินกับผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ กระทำกฐินัตถาระกิจ ตามพระบรมพุทธานุญาตนั้น เทอญ.”
นำผ้ากฐินถวายสงฆ์แล้วถวายบริวารกฐินพร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม เสร็จพิธีประมาณ10.00น. รวมยอดกฐินปีนี้เป็นเงินประมาณ3.1ล้านบาท มีส่วนของมูลนิธิฯ1ล้านบาท ของคุณป้าฐาวรา1แสนบาท ของคุณสมไชยและคุณจินดา1แสนบาท
ปีนี้ทางมูลนิธิฯปาวรนารับสร้่างโรงอาหารบูรณะโรงครัวที่ก่อสร้างมาตั้งแต่2538 ชำรุดทรุดโทรมมานาน เราจึงได้ร่วมกันจัดถวายปัจจัยร่วมสร้างและบูรณะเสนาสนะนี้ ขออำนาจบุญกุศลนี้จงบันดาลให้เกิดความสำเร็จประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมที่ได้ตั้งไว้ดีแล้ว แก่พวกเราทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมในกุศลนี้ร่วมกันนะครับ