วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ธรรมะจากพระโอษฐ์ 15กค.61


ธรรมะจากพระโอษฐ์ 15กค.61
ธรรมะสำหรับฆราวาส
1.ปราภวสูตร-เทวดามาถามปัญหาเรื่องเหตุแห่งความเสลื่อมและความเจริญ เช่นเหตุแห่งความเสลื่อม คือคบอสัตตบุรุษ, หยิ่ง กระด้าง,เป็นนักเลง,ทุศีล,ทำตัวไม่สมฐานะ, ชอบนอน ชอบคุย ไม่หมั่น เกียจคร้าน โกรธง่าย,ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดา เป็นต้น
2. อัคคัปปสาทสูตร-ว่าด้วยความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ ได้แก่ผู้ที่เลื่อมใสใน พระพุทธเจ้า,อริยมรรคมีองค์ 8,วิราคะ (ความคลายกำหนัด),พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า  ย่อมได้สิ่งที่เลิศคืออายุ วรรณะ ยศ เกียรติ สุข และพละ ( เป็นบทให้พรของพระสงฆ์ด้วย)
3.สพรหมกสูตร-มารดาบิดาคือพรหมของบุตร จึงควรสักการะบิดามารดานั้นด้วยข้าว น้ำ ผ้า ที่นอน การให้อาบน้ำ และการล้างเท้า เพราะมารดาบิดานั้นมีบุญคุณต่อบุตรเสมอด้วยพรหม  ผู้ดูแลมารดาบิดาตายไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์
4. นิรย ปตติสูตร กรรม-ผลของกรรม เข่น โลภะ-ไปเป็นเปรต,โทษะ-ไบนรก,โมหะ-ไปเป็นเดรัจฉาน ส่วนศีลไปสู่สวรรค์ สมถกรรมฐาน-พหรม,วิปัสสนากรรมฐาน-นิพพาน
5.ปสันนจิตตสูตร-ว่าด้วยบุคคลผู้มีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ย่อมพาไปสู่สุคติโลกสวรรค์เป็นต้น
6.เทว จวนสูตร-เทวดาก่อนที่จะจุติจะต้องมีนิมิต  ประการปรากฏขึ้น คือ
                    
๑. ดอกไม้ทิพย์เครื่องประดับเหี่ยวแห้ง
                    
๒. ผ้าทรงเศร้าหมอง
                    
๓. มีเหงื่อไหลออกจากรักแร้สองข้าง
                    
๔. ทิพยอาสน์ คือที่นั่งที่นอนที่เคยสบาย กลับแข็งกระด้าง
                    
๕. ร่างกายเศร้าหมอง รัศมีกายก็พลอยเศร้าหมองด้วย
เพื่อนๆเทวดาจะให้พรว่า ขอให้เกิดในสุขติภพคือมนุษย์ ขอให้มีศรัทธาในพระธรรม
7.สุขปัฏฐานสูตร-ว่าด้วยสุข ต้องอย่ากลัวบุญ เพราะบุญนำ สุข/ทรัพย์/สวรรค์มาให้
8.ปุญญสูตร-ว่าด้วยผลของบุญที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้เกิดเป็นพรหม,ท้าวสักกะ,พระเจ้าจักรพรรดิฯอันมีฤทธิ์มีอานุภาพมาก เป็นต้นท่านให้หมั่นทำบุญทำทาน-บริจาค/จาคะ,ทมะ-ฝึกฝนตนอดทน,สัญญมะ- สำรวมสังวร
9.ระหว่างการบรรยายท่านได้สอนถึงเรื่องหัวใจเปรต-ทุสะนะโสคือ 
ทุ-ทุชชีวิตะชีวิมหาเยสันโน นะทะทามหะเส วิชชะมาเนสุ โภเคสุ ทีปัง นากัมหะอัตตะโน
เมื่อยังเป็นมนุษย์มีโภคทรัพย์มากมาย เราก็ไม่ได้ให้ทาน ไม่ทำที่พึ่งแก่ตัว ทำแต่ความชั่วช้าสารเลว
สะ-สัฏฐีวัสสะหัสสานิ ปะริปุณณานิ สัพพะโส นิระเย ปัจจะมา-นานัง กะทา อันโตภะวิสสะติ
เราตกนรกหมกไหม้เป็นเวลาหกหมื่นปีแล้วเมื่อไรจะสิ้นเวรสิ้นกรรมเสียที
นะ-นัตถิอันโต กุโต อันโต นะอันโต ปะฏิทิสสะติ ตะทาหิ ปะกะตัง ปาปัง มะมะตุยหัญจะ มาริสา
ไม่มีที่สุดสิ้นดอก เมื่อไหร่เล่ามันจะสิ้นเวรสิ้นกรรม ก็พวกเราทำแต่ความชั่วช้าสารเลวนี่ เพื่อนเอ๋ย
โส-โสหัง นูนะอิโต คันตวา โยนิง ลัทธานะ มานุสิง วะทัญญู สีละสัมปันโน กาหามิ กุสะลัง พะหุง
ถ้าเราได้เกิดเป็นมนุษย์อีก เราจะให้ทานรักษาศีลจะทำบุญกุศลเป็นอันมาก
10.มหากุศลจิต ๘  สภาพจิต ซึ่งประกอบด้วยเจตนาที่ดีงาม อันเป็นกามาวจรกุศลนี้ จึงเรียกว่า มหากุศลจิต โดยจำแนกออกได้เป็น ๘ ประเภท คือ
๑.) โสมนสฺสสหคตํ ญาณสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ คือ จิตที่เกิดขึ้นพร้อมกับความยินดี ประกอบด้วยปัญญา โดยไม่มีการชักชวน
๒.) โสมนสฺสสหคตํ ญาณสมฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ คือ จิตที่เกิดขึ้นพร้อมกับความยินดี ประกอบด้วยปัญญา โดยมีการชักชวน
๓.) โสมนสฺสสหคตํ ญาณวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ คือ จิตที่เกิดขึ้นพร้อมกับความยินดี ไม่ประกอบด้วยปัญญา โดยไม่มีการชักชวน
๔.) โสมนสฺสสหคตํ ญาณวิปฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ คือ จิตที่เกิดขึ้นพร้อมกับความยินดี ไม่ประกอบด้วยปัญญา โดยมีการชักชวน
๕.) อุเบกฺขาสหคตํ ญาณสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ คือ จิตที่เกิดขึ้นพร้อมกับความเฉยๆ ประกอบด้วยปัญญา โดยไม่มีการชักชวน
๖.) อุเบกฺขาสหคตํ ญาณสมฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ คือ จิตที่เกิดขึ้นพร้อมกับความเฉยๆ ประกอบด้วยปัญญา โดยมีการชักชวน
๗.) อุเบกฺขาสหคตํ ญาณวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ คือ จิตที่เกิดขึ้นพร้อมกับความเฉยๆ ไม่ประกอบด้วยปัญญา โดยไม่มีการชักชวน
๘.) อุเบกฺขาสหคตํ ญาณวิปฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ คือ จิตที่เกิดขึ้นพร้อมกับความเฉยๆ ไม่ประกอบด้วยปัญญา โดยมีการชักชวน

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

โครงการฉลอง30ปีมูลนิธิดวงแก้วในพระสังฆราชูปถัมภ์
โครงการกิจกรรมในวาระ 30ปี มูลนิธิดวงแก้วฯ
โครงการด้านการแพทย์
1.  รพ.สต.ปรังกาสี  (100,000 บาท ขึ้นไปติดชื่อได้)                       1,200,000 บาท                เจ้าภาพตามรายการ 1-3 ติดชื่อให้ที่หน้าห้อง
1)      ห้องตรวจคัดกรองโรค                                       
                              i.       ห้องน้ำ     25000 * 4                                  = 100,000 บาท
                                ห้องน้ำผู้พิการ 35000 บาท *1 ห้อง           =     35,000 บาท
                              ii.      ห้องตรวจรักษา 100,000*3                           =300,000 บาท
2)      อาคารตรวจรักษา ทำหลังคา                                200,000 บาท
2.  รพ.ด่านมะขามเตี้ย    (100,000 บาท ติดชื่อได้)                8,000,000 บาท
                (อาคาร 70 ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต)
          เจ้าภาพตามรายการ 1-5 ติดชื่อให้ที่หน้าห้อง
1)        ห้องประชุม                                                      1,900,000 บาท
2)        ทันตกรรม         150,000*3 =                               450,000 บาท
3)       ห้องน้ำ               30,000*4=                                120,000 บาท
4)       ห้องกายภาพ                                                    1,000,000 บาท
5)       เครื่องเสียง                                                          100,000 บาท
3รพ.วังเจ้า         (100,000 บาท ติดชื่อได้)                               12,000,000 บาท
(อาคาร 70 ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต)
1)            ห้องสามัญ 15 เตียง ชาย                                   1,000,000 บาท
2)            ห้องสามัญ 15 เตียง หญิง                                  1,000,000 บาท
3)            ห้องพิเศษ  (พระ 1/ ช. 2 /ญ. 3) ห้องละ                   500,000 บาท
4)              ห้องน้ำ      (25000 บาท *16 ห้อง)                                           400,000 บาท            
4. หอพระพุทธเมตตา รพ.วังเจ้า                                                                  650,000 บาท
หอพระขนาด 5*5 ม.                                                  450,000 บาท
พระพุทธเมตตา(รวมฐาน)                                            200,000 บาท
5. รพ.สุโขทัย                                                                                                            4,000,000 บาท
อาคารนิติเวช                                                           3,200,000 บาท
ตู้เย็นเก็บศพขนาด 4 ศพ  จำนวน 1 ตู้                               800,000 บาท
6. รพ.สำโรง จ.อุบลฯ –                                                                                   500,000 บาท
 ห้องตรวจรักษาโรค                                                 500,000 บาท
7. หล่อพระพุทธเมตตา มอบให้ หอพระ  รพ.ยางตลาด              200,000 บาท

โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
1. วัชรธรรม                                                                     4,000,000 บาท
(ศาลา 84ปี เจ้าคุณเทพปัญญากวี)  (100,000 บาท ติดชื่อได้)
1)    ศาลาสร้างบารมี                                      2,500,000 บาท
2)    พระประธาน (พระพุทธเมตตา)               200,000 บาท
3)    อาสนะสงฆ์                                100,000 บาท
4)    ระบบไฟ                                            100,000 บาท
5)    เครื่องเสียง                                        100,000 บาท
6)    บูรณะซ่อมแซม วัชรธรรมสถาน             500,000 บาท

2. วัดป่าแก้วบดินทร                                             15-20,000,000 บาท
ต.บ้านนาตง อ.นาตงวัฒนา  จ.สกลนคร  (100,000 บาท ติดชื่อได้)
1)   ที่ดิน                                             5,000,000 บาท
2)  ห้องน้ำรวม (ญ.3/ช.3)  25,000*6=        150,000 บาท
3)  กุฏิ 3 หลัง               150,000*3=          450,000 บาท
4)  โรงครัว/โรงอาหาร                           2,500,000 บาท
5)  ศาลาอเนกประสงค์                            3,500,000 บาท
6)  ปรับแต่งสถานที่ ทำถนน                    1,000,000 บาท
7)  ระบบไฟฟ้าทั้งวัด                                   700,000 บาท
8)  ระบบประปาในวัด                               500,000 บาท

3. จัดซื้อที่ดินติดวัดป่าบัวแก้ว ไร่ละ 150,000 *5 ไร่                 750,000 บาท
4. ทริปผ้าอาบ                                                 200,000 บาท
5. ทริปผ้าจำนำพรรษา                                      100,000 บาท
6. ทัวร์จาริกบุญอินเดีย      60000*20  =           1,200,000 บาท
7. ทัวร์กฐิน                                                             200,000 บาท
8. จัดอบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน                 1,000,000 บาท
9. ทำบุญปีใหม่วัชรธรรม                                   200,000 บาท
10.     ปรับปรุงเสนาสนะวัชรธรรมสถาน                500,000 บาท
11.     จัดทำวิดีโอเผยแผ่พระธรรมเทศนา              200,000 บาท
12.     ศาลาทำบุญวัดป่าโนนน้ำผึ้ง                       100,000 บาท
13.     จัดทำหนังสือธรรมะ                                  300,000 บาท
โครงการส่งเสริมการศึกษา
14.     อาคารเรียนโรงเรียนบ้านหินแหลม              1,500,000 บาท
15.     อุปกรณ์การเรียนโรงเรียนบ้านหินแหลม       300,000 บาท
16.     หอพระ รร.บ้านนามกุย+ปรับแต่งสถานที่      100,000บาท     
17.     ทุนการศึกษาเด็กนักเรียน                          100,000 บาท
18.     ทุนดูงานสำหรับคุณครู                              100,000 บาท
19.     มอบของปีใหม่นักเรียน                             100,000 บาท
โครงการสาธารณะกุศล
20.     ธนาคารเครื่องมือแพทย์                            500,000 บาท
21.     MP3 บทสวดมนต์ให้คนไข้ติดเตียง             100,000 บาท
22.     ตู้(อาหารปันรัก)กับข้าวหน้าบ้าน                   100,000 บาท
23.     เลี้ยงปีใหม่บ้านบางปะกง                           25,000 บาท
24.     โรงทาน รพ.ห้วยพลู                                 100,000 บาท
25.     มอบของปีใหม่ชาวบ้าน                             100,000 บาท