วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผ้าอาบน้ำฝนประจำปี2564


 เรียนเชิญร่วมจาริกบุญ กราบทำวัตร ถวายผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรษา และปัจจัยไทยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ ๙ วัด

ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
คำถวายผ้าอาบน้ำฝน
อิมานิ มะยัง ภันเต, วัสสิกะสาฏิกานิ, สะปะริวารานิ,
ภิกขุสีละวันตัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุ สีละวันโต,
อิมานิ วัสสิกะสาฏิกานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคันหาตุ,
อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานะปัจจะโยโหตุ.
ข้าแต่พระภิกษุผู้ทรงศีลผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย,ผ้าอาบน้ำฝน-กับบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
แด่ท่านผู้ทรงศีล,ขอพระภิกษุผู้ทรงศีลโปรดรับ, ผ้าอาบน้ำฝน กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,
เพื่อประโยชน์,และความสุข,แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานและเป็นปัจจัย-แห่งพระนิพพานด้วยเทอญ.
ผ้าอาบ (ผ้าวัสสิกสาฎก)
ผ้าอาบน้ำฝน คือ ผ้าสำหรับใช้นุ่งในเวลาอาบน้ำฝนหรืออาบน้ำทั่วไป ผ้าอาบแบบนี้จะทำมาจากผ้าดิบ มาย้อมด้วยสีดินแดง ซึ่งตามพระวินัยแล้วจะไม่ให้ย้อมเป็นสีจีวร มีความกว้างประมาณ 1 หลา ยาว 2 หลา พับและเย็บริมกันผ้ายุ่ย ข้อดีของผ้าอาบน้ำฝน คือ มีความทนทาน เนื้อผ้าไม่บาง นุ่งห่มแล้วไม่โป๊ นอกจากพระป่าจะใช้ผ้าชนิดนี้นุ่งสรงน้ำแล้ว ก็ยังใช้นุ่งในเวลาทำข้อวัตรแทนสบง เพราะเป็นการรักษาสบง
เพราะการทำข้อวัตร ได้แก่ การกวาดลานวัด ตักน้ำ ทำความสะอาดวัด ผ่าฟืน จนไปถึงการทำงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นงานที่ต้องเสี่ยงกับความสกปรก อาจเลอะสบง การนุ่งซ้อนกับสบงเพื่อไว้เป็นซับใน คลุมตักในเวลาฉันกันจีวรเลอะ เป็นผ้าเช็ดบาตร เป็นต้น ซึ่งผ้าอาบน้ำนอกจากพระจะใช้ในช่วงเข้าพรรษาแล้ว ภายหลังจากออกพรรษา พระท่านจะถอนผ้าให้เป็นผ้าบังสุกุลก่อน แล้วจึงอธิษฐานผ้าใหม่ให้เป็นผ้าบริขาร เพื่อจะใช้ผ้านั้นได้ตลอดไป
ถ้าหากท่านใดจะถวายนอกฤดูถวายผ้าอาบน้ำฝน ก็พึงถวายเป็นผ้าบังสุกุล
ผ้าวัสสิกสาฏก หรือ ผ้าจำนำพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน คือ ผ้าสำหรับใช้นุ่งเวลาอาบน้ำฝน เรียกว่า ผ้าอาบน้ำฝน
ในพุทธกาลพระภิกษุสงฆ์จะไม่มีผ้าอาบน้ำฝน ดังนั้นเมื่อพระภิกษุสงฆ์จะสรงน้ำจึงต้องเปลือยกายเป็นที่ไม่น่ามองของผู้มาพบเห็นเมื่อนางวิสาขามาพบเข้าก็ได้ทูลขอพระบรมพุทธานุญาตจากพระพุทธเจ้าให้พระสงฆ์ได้มีผ้าอาบน้ำสำหรับเปลี่ยนเวลาสรงน้ำในระหว่างฤดูฝน ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตตามที่นางวิสาขาขอ ดังนั้นนางวิสาขาจึงเป็นสตรีคนแรกที่ได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือผ้าวัสสิกสาฏก ให้แก่พระสงฆ์ในวันเข้าพรรษา
ประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝน เป็นประเพณีมาตั้งแต่โบราณกาล ในครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ได้ตรัสให้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายแสวงหาผ้าอาบน้ำฝน ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 7 ไปจนถึงเดือน 8 ขึ้น 15 ค่ำ และทรงอนุญาตนุ่งหุ่มได้ตั้งแต่ แรม 1 ค่ำเดือน 8 ไป และห้ามมิให้พระภิกษุสงฆ์แสวงหาผ้านุ่งห่มเลยไปจากทรงอนุญาตไว้
เมื่อทรงกำหนดไว้ดังนี้แล้วครั้งถึงเวลาบรรดาพุทธศาสนิกชน จึงชวนกันบริจาคทรัพย์ของตน และจัดหาผ้าอาบน้ำฝนนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่วัด ทั้งนี้เพื่อมิให้พระภิกษุสงฆ์ต้องกังวลในเรื่องการแสวงหา จะได้ตั้งหน้าประพฤติสมณธรรมโดย มิต้องกังวลจึงเป็นอานิสงส์อย่างหนึ่งที่ควรจะประกอบ เพื่อจรรโลงศาสนาให้รุ่งเรืองถาวรสืบไป
*ร่างกำหนดการเดินทาง 24-26 กค.64*
เสาร์ 24 กรกฏาคม 64 (วันอาสาฬหบูชา)
ธรรมวิภาวัน-วัดพระธาตุฝุ่น
04.30น. ออกเดินทางจากธรรมวิภาวัน
07.00น. สนส.ทรัพย์สวนพลู ท่าน อจ.สมภพ อภิวัณโณ (1)
10.00น วัดบึงลัฏฐิวัน ท่านอจ.โสภณ โอภาโส (2)
12.00น. รับประทานอาหาร
20.00น. วัดพระธาตุฝุ่น หลวงตาเลื่อน โอภาโส (3)
อาทิตย์ 25 กรกฏาคม 64 (วันเข้าพรรษา)
วัดพระธาตุฝุ่น-วัดป่าศรัทธาถวาย
07.30น. ถวายจังหัน
10.00น. วัดป่าบ้านตาด ท่านพอ.สุธรรม สุธัมโม (4)
11.300น. วัดป่าภูหินร้อยก้อน ท่านพอ.สุนทร ฐิติโก (5)
12.30น. รับประทานอาหาร
13.30น. วัดป่าหนองแซง หลวงปู่เสน ปัญญาธโร (6)
14.30น. รพ.หนองวัวซอ
17.00น. วัดพระพุทธบาทบัวขาว พอ.ประมวล สมปุญโญ (7)
18.00น. วัดป่าศรัทธาถวาย ครูจารย์บุญมี ธัมมรโต
จันทร์ 26 กรกฏาคม 64
วัดป่าศรัทธาถวาย-ธรรมวิภาวัน
04.30น. ใส่บาตร- วัดถ้ำสหาย หลวงปู่จันทร์เรียน คุณวโร (😎
07.00น. ใส่บาตร- ถ้ำเต่า (9)
11.30น. รับประทานอาหาร
18.30น. ธรรมวิภาวัน
เรียนเชิญร่วมจาริกบุญ กราบทำวัตร ถวายผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรษา และปัจจัยไทยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ ๙ วัด
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
คุณสมบัติผู้ร่วมจาริกบุญครั้งนี้
1. รับเฉพาะผู้ที่ได้ฉีดวัคซีน AZ อย่างน้อย 1 เข็ม หรือวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม และต้องฉีดแล้วไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
2. สำรวมกาย วาจาใจ การเดินทางครั้งนี้คือการมาภาวนา
3. แต่งกายสุภาพ เสื้อขาว กางเกงขายาว หรือผ้าถุงสีดำ/น้ำเงิน
4. เป็นผู้อยู่ง่าย ทานง่ายดูแลช่วยเหลือผู้ร่วมคณะ
6. กลางคืนพักภาวนาที่วัด โปรดเคารพสถานที่ของพ่อแม่ครูอาจารย์,
รักษาความสะอาด ความสงบของสถานที่
7. วันพระนั่งภาวนาตลอดคืน
เดินทางโดยรถตู้ รับไม่เกิน 15 คน มีค่าใช้จ่ายคนละ 2000 บาท
มูลนิธิจะจัดไทยธรรมถวาย 24 วัด หากประสงค์จะส่งของมาร่วมทำบุญถวายวัดด้วย จำนวน 24 ชุด ส่งมาที่มูลนิธิดวงแก้ว 1/2 ซ.กันตะบุตร 23 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 (รับถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 64) นะครับ
ร่วมบุญกันได้นะครับที่ ชื่อบัญชี มูลนิธิดวงแก้ว ธ.ทหารไทย
เลขที่ 082-229-2876
กิจกรรมนี้เราทำกันมาทุกปีเริ่มเป็นหมู่เป็นคณะปี2537 จุดมุ่งหมายเพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมไว้ก็อย่างหนึ่งแต่ที่เราตั้งใจคือได้ไปกราบพ่อแม่ครูอาจารย์รับฟังธรรมะโอวาทจากท่านเพื่อเป็นกำลังใจบำเพ็ญเพียรตลอดพรรษา คณะของเราจึงไม่ใหญ่นัก แต่งกายเป็นคนวัด เสื้อขาวกางเกงสีเข้ม รักษาศีล ภาวนาสนทนาธรรมไปตลอดการเดินทาง ฟังธรรมครูจารย์แล้วก็มาแบ่งปันกัน เพื่อพร้อมจะก้าวเดินไปด้วยกันในทางเดินที่ท่านชี้แนะสั่งสอน ปีหนึ่งก็สองสามครั้งแต่ปัจจุบันที่เป็นคณะก็เหลือเพียง1ครั้งนอกนั้นก็เป็นกลุ่มเล็กๆไปกันเอง
การถวายผ้าอาบ นอกจากจะเอาผ้าอาบน้ำฝนเทียนพรรษาและจตุปัจจัยไทยธรรมไปกราบถวายท่านแล้ว เราก็จะเข้าไปกราบขอขมาพ่อแม่ครูอาจารย์ เป็นข้อวัดที่ครูจารย์สายพระป่าท่านสั่งสอนเรามาตั้งแต่เด็กๆให้รู้จักอ่อนน้อม ขอขมาโทษ เพื่อให้ท่านเมตตาสั่งสอนธรรมให้ นอกจากนี้หน้าที่เด็กวัดอย่างเราก็จะสอบถามถึงที่บำเพ็ญภาวนาในพรรษาท่านและศิษย์ของท่านว่าสัปปายะหรือยังขาดสิ่งใดที่เราสามารถกระทำได้จะได้รีบกระทำให้ กราบดูแลสุขภาพของสงฆ์ เช่นกราบถวายยา หรือจัดพาพระอาพาธส่งรักษาให้พร้อมกับการภาวนาตลอดพรรษาที่จะมาถึงนี้ และกราบปาวนาตนในสื่งที่สามารถและพึ่งกระทำถวายสงฆ์ นี่คือสิ่งที่เราได้กระทำกันมาตลอด20+ปี และปีนี้ก็คงจะมีสมาชิกใหม่ๆเขามาร่วมทางเดินนี้ด้วยกันอีก ทางเดินนี้ถึงแม้จะแคบและไม่ราบเรียบนัก แต่ก็อบอุ่นด้วยกัลยาณธรรมจากกัลยาณมิตรเพื่อนร่วมทาง กราบอนุโมทนาในกุศลของเพื่อนๆทุกๆท่านที่ร่วมกระทำด้วยกันและมีส่วนในบุญนี้ และข้อมอบเป็นเครื่องเตือนใจสำหรับผู้มาใหม่ให้วางตัวให้เหมาะสมด้วย


ไม่มีความคิดเห็น: