วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ไปอินเดีย6-16ธค

ตามรอยบาทพระศาสดา นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล

สถานที่ประสูติ - ตรัสรู้ - ปฐมเทศนา - ปรินิพพาน

อินเดีย - กัตมัณฑุ - โภครา - นากาก๊อต - เมืองแห่งภูเขาหิมาลัย

ประเทศอินเดีย - เนปาล ระหว่างวันพุธที่ 6 16 ธันวาคม 2551

59,000 บาท+

วันแรก 6 ธันวาคม 2551 กรุงเทพฯ - เมืองคยา

09.00 น พร้อมกันสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น4 ประตู 3 เคาน์เตอร์

สายการบินไทยอินเตอร์ TG 8820

12.00 น. เดินทางสู่เมืองคยา โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG8820

13.50 น. ( ตามเวลาท้องถิ่นอินเดียช้ากว่าเวลาประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที ) ถึงสนามบิน เมืองพุทธคยา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จัดรถโค้ชปรับอากาศรอรับ นำท่านชมวิถีชีวิตของชาวอินเดียในเมืองคยา สัมผัสแรกแห่งการเยือนดินแดนพุทธภูมินำท่านเข้าสู่ที่พัก Sujata Hotel ( แต่งชุดขาวเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาคุณ)

นำท่านนมัสการพระแท่นวัชรอาสน์ สถานที่ ที่พระพุทธองค์ทรงประทับตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ไหว้พระสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมเวียนเทียนรอบองค์พระมหาเจดีย์ นำชมบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมธุปายาส ชมแม่น้ำเนรัญชรา สถานที่พระพุทธองค์ ทรงอธิษฐานลอยถาดทองคำ จากนั้นนำกลับที่ โรงแรม Sujata/Tokyo

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ( คืนแห่งการปฏิบัติบูชาตลอดราตรีกรุณาแจ้งล่วงหน้า )

วันที่สอง 7 ธันวาคม 2551 พุทธคยา - ราชคฤห์ นาลันทา พุทธคยา

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่เมืองราชคฤห์ (ระยะทาง 85 กิโลเมตร )

ระหว่างทางสัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชนชาติอินเดีย ที่คงอยู่อดีตสู่ปัจจุบันเป็นวิถีที่ยาวนาน แวะชิมขนมขาชา ซึ่งเป็นขนมที่มีมาแต่สมัยพุทธกาล

08.30 น. นำท่านเข้านมัสการพระคันธกุฎีที่ประทับจำพรรษาของพระพุทธองค์ บนยอดเขาคิชกูฎ นำไหว้พระสวดมนต์ เจริญสมาธิเวียนเทียน นมัสการกุฏิพระอานนท์ถ้ำสุกรขาตาที่พระสารีบุตรเถระบรรลุพระอรหันต์ สถานที่พระเทวทัตกลิ้งหินเพื่อประทุษร้ายพระพุทธองค์ นำชมวัดเวฬุวัน ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนา ที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างอุทิศถวาย และเป็นสถานที่ ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์ 1,250 รูป ซึ่งมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ในวันเพ็ญมาฆมาส สวดมนต์ ทำประทักษิณรอบที่ประทับชมตะโปธารน้ำร้อนที่มีมาแต่สมัยพระพุทธกาล นั่งรถชมสภาพเมืองราชคฤห์+ที่ปฐมสังคายนา

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน Rajgir Residency Hotel จากนั้นนำเข้านมัสการหลวงพ่อองค์ดำที่ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตชมมหาลัยนาลันทา เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของสงฆ์ ซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองมากว่าพันปี ปัจจุบันคงเหลือซากปรักหักพัง เนื่องจากถูกรุกรานและทำลายโดยกลุ่มทหารเติร์ก ของพระเจ้าอเล็กซานเดรีย จากนั้นเดินทางกลับพุทธคยา

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ห้องอาหารเย็น และ พักผ่อนตามอัธยาศัย

นำท่านเข้านมัสการพระแท่นวัชรอาสน์ ใตต้นพระศรีมหาโพธิ พร้อมสวดมนต์เจริญภาวนา

วันที่สาม 8 ธันวาคม 2551 พุทธคยา เมืองพาราณสี

05.00 น. รับประทานอาหารเช้า แล้วออกเดินทางสู่พาราณสี (ระยะทาง 250 กิโลเมตร )

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทางแบบปิกนิก

16.000 น. ถึงเมืองสารนาถ นำท่านนมัสการธรรมเมกขสถูป สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา

( ธัมมจักกัปปวัตนะสูตร ) โปรดปัญจวัคคีย์ ซึ่งเกิดพระรัตนตรัยขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก นมัสการพระคันธกุฎีหลังแรกที่พระพุทธองค์ทรงจำพรรษา เป็นพรรษาแรก หลังจากตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณ นำท่านสวดมนต์พระธรรมจักร เจริญสมาธิ อธิษฐานจิต บำเพ็ญบุญ เสริมบารมี นำท่านรับประทานอาหารเย็น วัดไทยสารนาถ จากนั้นเข้าที่พัก โรงแรม India หรือเทียบเท่า/HHI

วันที่สี่ 9 ธันวาคม 2551 เมืองพาราณสี สาวัตถี

05.00 น. รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหาร

05.30 น. นำท่านล่องเรือชมแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ ชมการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู ชมพิธีเผาศพริมฝั่งแม่น้ำคงคาที่ต่อเนื่องมากว่าสี่พันปีที่เปลวเพลิงไม่เคยดับเลยจากนั้นเดินทางสู่เมืองสาวัตถี (ระยะทาง 270 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 7 ชม. )

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร อาหารอินเดีย มีจาปาตี ซัมโมซ่า

15.00 น. เดินทางเมืองลัลลัมปูร์ นำเข้าที่พัก โรงแรมมายา ( พระราชวังเก่าของกษัตริย์ )

นำท่านนมัสการวัดเชตะวันมหาวิหาร ซึ่งเป็นวัดที่พระพุทธองค์ทรงจำพรรษานานถึง 19 พรรษา และเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญแห่งนี้ นมัสการพระคันธกุฎี กุฏิพระอรหันต์ ชมธรรมสภา นมัสการอานันทโพธิ์ ที่มีอายุยาวมาถึงปัจจุบัน ไหว้พระสวดมนต์ อธิษฐานจิต พระคันธกุฎี สมควรแก่เวลานำกลับที่พัก โรงแรมมายา ( พระราชวังเก่าของกษัตริย์ ) / Lotus

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า 10 ธันวาคม 2551 นำชมเมืองสาวัตถี

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า นำท่านเยี่ยมชมคฤหาสน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ชมบ้านบิดาของท่านองคุลีมาล ชมสถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงยมกปฏิหาริย์ชมสถานที่ธรณีสูบพระเทวทัต และ นางจิญจมาณวิกา นำสู่วัดไทยเชตะวัน ให้ท่านได้เจริญภาวนาอธิษฐานตามอัธยาศัย

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น. นำท่านสู่ลานธรรมเชตะวันมหาวิหารพุทธสถานที่ยิ่งใหญ่แผ่นดินที่พระพุทธองค์ทรงประทับจำพรรษารวมยาวนานถึง 25 พรรษาในสถานธรรมแห่งนี้ ท่านทั้งหลายได้รับอานิสงส์แห่งบุญที่เคยร่วมสร้างกันไว้ เวลาและโอกาส อันเป็นมงคลนี้ร่วมเจริญจิตภาวนาบูชาคุณพุทธองค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาคุณแด่องค์พระศาสดาสมควรแก่เวลา นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรมมหามายา ( พระราชวังแห่งกษัตริย์ )

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่หก 11 ธันวาคม 2551 เมืองสาวัตถี กุสินารา

05.00 น. รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเดินทางสู่เมืองกุสินารา ( ระยะทางประมาณ 280 กิโล ใช้เวลาเดินทางประมาร 7 8 ชั่วโมง ) สถานที่พระพุทธองค์ทรงวางพระวรกาย สาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานแห่งพระพุทธองค์ ตั้งอยู่ ทางเข้าเมืองกุสินาราหรือ กุสาวดี กุสินาราสมัยพุทธกาล มัลลกษัตริย์เป็นผู้ครองเมืองแห่งนี้

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิก ระหว่างทาง

15.30 น. เดินทางถึงกุสินารา เข้านมัสการพระพุทธรูปปางปรินิพพานพระประติมากรรมที่เหมือนจริง และสวยงาม ที่มีอายุราว 1500 ปี ( มีความยาว 20 ฟุต = 7 เมตร) กุสินาราเป็นเมืองที่ มวลมนุษยชาติควรน้อมเข้ามาพิจาณา ช่วงชีวิตที่เหลืออยู่แต่ละชีวิตก็ไม่เท่ากัน แต่ท่านสามารถเลือกที่จะอยู่อย่างมีความสุขที่แท้จริง ด้วยธรรมของพระพุทธองค์ นมัสการมกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพุธสรีระ ซึ่งเมื่อถวายพระเพลิงแล้ว จึงก่อพระสถูปขึ้น ที่ ถวายพระเพลิงแห่งนี้ที่ชาวพุทธได้กราบไหว้บูชา จากนั้นนำเข้าที่พัก ณ โรงแรม Imperial ในเมืองกุสินารา

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่เจ็ด 12 ธันวาคม 2551 กุสินารา - ลุมพินี

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่ลุมพินี ( ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม. )

09.00 น. ถึงชายแดนด่านโสเนาลี ประเทศอินเดีย เนปาล ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเดนทางถึงลุมพินีวัน สถานที่พระนางสิริมหามายา ได้ประสูติกาลมหาบุรุษโลก เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ปีจอ ก่อนพุทธศักราชที่ 80 นำท่านนมัสการสถานที่ ประสูติ และชมเสาศิลาที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างขึ้นพร้อมด้วยศิลาจารึกไว้เป็นหลักฐานสำคัญ นำท่านสวดมนต์ นั่งสมาธิ ชมสระโบกขรณี

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน Crystal Hotel

14.00 น. นำชมวัดต่างๆ อาทิ วัดพม่า วัดเนปาล วัดญี่ปุน ตามโครงการพัฒนาพระพุทธศาสนา โดยให้ความร่วมของรัฐบาลเนปาลและองค์การยูเนสโก้ จากนั้นนำเข้าที่พัก โรงแรม Crystal Hotel or Nirvana

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ห้องอาหาร และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่แปด 13 ธันวาคม 2551 ลุมพินี - โภครา

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหาร ออกเดินทางสู่เมืองโภครา 180 กิโลเมตร ระหว่างทางสัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเนปาล ผ่านเมืองเล็กๆเข้าเขตภูเขา ป่าไม้ แม่น้ำ ทิวทัศน์ที่สวยงามของสองข้างทางตลอดเส้นทาง

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทางแบบปิคนิก ( อาหารกล่องจากโรงแรม )

16.00 น. เดินทางถึงเมืองโภครา นำเข้าที่พัก Grand Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า 14 ธันวาคม 2551 โภครา - กาฏมัณฑุ

03.00 น. ดื่มชา กาแฟร้อนๆ เพื่อความสดชื่นและประตูบานใหญ่จะเปิดให้ท่านได้สัมผัสกับธรรมชาติที่ซ่อนตัวอยู่ในม่านแห่งท้องฟ้า ชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือเทือกเขาอันนะปุระ ฟิชเทล( เขาหางปลา ) ที่สูงตระหง่าน ( 6, 977) มีเทือกเขาหิมาลัย เป็นฉากกั้นที่สวยงามยิ่ง แสงสีทองเริ่มสาดส่องลงสู่พื้นโลก ท่านจะได้สัมผัสกับความงามของธรรมชาติที่อยู่เบื้องหน้า เก็บภาพมุมวิวที่สวยงามตามอัธยาศัย

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า แล้วนำชมสระอโนดาต ( Phewa Tal Lake) ซึ่งมีเกาะกลางทะเลสาบ อันเป็นที่ตั้งของวิหารฮินดู ชมน้ำตกที่ลึกที่สุด ณ จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นยอดเขาหิมาลัย และป่าไม้ที่เขียวขจีตามเทือกเขา

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร ออกเดินทางสู่เมืองหลวงกัตมัณฑุ ประเทศเนปาล เมืองแห่งมรดกโลก ด้านศิลปะศาสตร์ หัตถศาสตร์

17.00 น. ถึงกัตมัณฑุ นำเข้าที่พัก Grand Hotel ที่อยู่ในย่านทาเมล (Tamel)

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

***** สำหรับท่านที่ต้องการช้อปปิ้งเชิญตามอัธยาศัย *****

วันที่สิบ 15 ธันวาคม 2551 กัตมัณฑุ (ปักตาปูร์) นาคาก็อต

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านสู่นครปาทัน เมืองแห่งมรดกโลก หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า ลาลิตปูร์ เมืองสำคัญ 1 ใน 3 แห่งเมืองหุบเขา โดยเป็นที่รู้จักกันในนามเมืองแห่งศิลปะ และเป็นเมืองที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง ชมพระราชวังโบราณ จัตุรัสปาทัน ( Patan Durbar Square ) ชมวิหารทองคำ เป็นวัดในพระพุทธศาสนาหลังคาทำด้วยแผ่นทองคำเป็นเส้นยาวลงมาจรดพื้นดิน ชมงานแกะสลักพระพุทธรูปจากไม้ต่างๆที่ประณีตบรรจง นำชมบ้านเทพธิดา (เทพธิดาพรหมจรรย์ ) จัตุรัสกัตมัณฑุ และเป็นมรดกโลก นมัสการเจดีย์สวยมภูวนารท หรือวัดลิง ( swayumbunath ) เป็นเจดีย์ในพระพุทธศาสนาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกมีอายุมากกว่า 2000 ปี ประดิษฐ์อยู่บนเนินกลางหุบเขากัตมัณฑุ สิ่งที่น่าสนใจคือ ดวงตาเห็นธรรม ( wisdom Eyes ) ซึ่งอยู่ตรงฐานของสถูปทั้ง 4 ด้าน จุดนี้ ถ้าทัศนวิสัยดีไม่มีหมอกลงจัด ท่านจะสามารถชมความงามของเทือกเขาหิมาลัย และทิวทัศน์ของเมืองต่างๆ

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. เดินทางสู่เมืองมาคาก็อตวึ่งสามารถมองเห็นเทือกเขาเอเวอร์เรสท์ ระหว่างทางนำชมเมืองปักตาปูร์ เป็นเมืองหลวงเก่าของเนปาล จัดขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งหนึ่ง

16.00 น. เดินทางถึงเมืองมาคาก็อตชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยยามเย็นท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยหิมะสีขาวบริสุทธิ์

18.00 น. เดินทางถึงเมืองกัตมัณฑุ นำเข้าที่พัก โรงแรม จากนั้นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหาร

วันที่สิบหนึ่ง 16 ธันวาคม 2551 นครกัตมัณฑุ - สนามบินสุวรรณภูมิ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ให้ท่านอิสระ

10.00 น. เดินทางสู่สนามบินนานาชาติตรีภูวัน

14.00 น. เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 320

18.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

การไปอินเดียครั้งนี้เราจัดกันเองไม่ได้ใช้ทัวร์นะครับ พระอาจารย์กรุณาเป็นคนติดต่อทัวร์ในอินเดียให้ ส่วนในประเทศให้ทัวร์ซื้อตั๋วและทำvisaให้ครับ เดินทางกันง่ายๆสบายๆไม่รีบร้อน ดูแลตัวเองด้วยนะครับ เสมือนศึกษาและปฏิบัติธรรมไปตลอดทางครับ อาจจะแพงบ้างแต่ถึงเวลาลดราคาลงได้จะคืนครับ คณะนี้ไม่มีทัวร์แต่มีไกด์กิตติมศักดิ์ เป็นครูอาจารย์ของพวกเรา เราเรียนธรรมจากพระโอษฐ์กันมาแล้ว ตามไปดูของจริงและสอบกันที่อินเดียเลยครับ หวังว่าคงสอบผ่านกันได้ทุกท่านนะครับ น้ำหนักสัมภาระคนละ20กก.นะครับ กรณางดการสร้างปัญหาใดๆให้กับคณะโดยไม่จำเป็นนะครับ เราจะมีการประชุมก่อนเดินทางเพื่ออธิบายรายละเอียดทั้งหมดและการจัดที่นั่งในรถ การจัดห้องพัก การจัดเวรบริการคณะ เวรดูแลพระ จัดเจ้าภาพทอดผ้าป่าทำบุญในแต่ละแห่งที่ไปด้วยกัน ช่วยกันรับผิดชอบคณะนะครับ

เราได้รับคำตอบจากสายการบินสามารถรับคณะได้อีกตามที่สำรองไว้และคงจะปิดรับแล้วครับเราต้องไปด้วยรถ2คันครับ นั่งสบายๆครับ 25/25คน

คณะของเราจัดกันเองไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับขอเชิญสมัครเป็นอาสาสมัครดูแลเพื่อนๆในคณะด้วยกันครับต้องการอาสาสมัครครับ

เราประหยัดกันมากหน่อยต้องขอโทษนะครับจะได้มีโอกาสทำบุญกันมากๆครับ


ประชุมสรุปการเดินทาง.........จัดห้อง.......จัดที่นั่งในรถ .......
อาทิตย์ที่ 30 พย. 13.00น
ห้องประชุมเล็ก สโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า13.00-17.00น
มีการแนะนำการเดินทางด้วย กรุณามารับเอกสาร+ซีดีแนะนำการเดินทางด้วยตนเอง
ผู้ที่ไม่ได้มาถือว่าสละสิทธิ์ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น: